Перейти до основного вмісту

Відповідно до Законів України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (2015 р.) та внутрішніх нормативно-правових документів, зокрема Положень: «Про організацію освітнього процесу» (2019р.), «Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (2020р.), «Про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (2020р.), «Правила академічної доброчесності» (2016р.) й інших, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (далі – ЧНУ або Університет) функціонує система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Мета системи внутрішнього забезпечення якості освіти - створення стійкої довіри до Університету, зі сторони суспільства та працедавців, як надавача послуг з підготовки високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців для потреб суспільства, які відповідають кращим міжнародним вимогам та володіють високим рівнем якості отриманих знань. 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, відповідно до політики Університету, передбачає: 

– дотримання принципів забезпечення якості вищої освіти; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;

 – сприяння підвищенню науково-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, співробітників Університету; 

 – розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; 

– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових і навчальних працях працівників й здобувачів вищої освіти Університету; 

– проведення внутрішнього моніторингу якості діяльності структурних підрозділів Університету, які забезпечують функціонування освітнього процесу; 

– забезпечення публічності інформації про діяльність університету;

 – організація наукових, науково-методичних семінарів, круглих столів для молодих учених, викладачів, гарантів та ін.

Політика Університету щодо забезпечення якості вищої освіти є публічною і відкритою для всіх учасників освітнього процесу, а також інших зацікавлених сторін, спрямована на формування ефективної структури управління і координування якістю освітніх послуг в Університеті через розвиток людського капіталу, інтелектуального лідерства, технологічних досягнень на засадах прагнення досконалості, відкритості, змагальності й забезпечення принципу академічної доброчесності; підвищення рівня освіченості університетської науково-педагогічної педагогічної та студентської спільноти стосовно інструментів підвищення якості вищої освіти; вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; проведення постійного та системного моніторингу якості надання освітніх послуг, виявлення та відстеження тенденцій розвитку якості освіти в Університеті, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей, розробка прогнозу та пропозицій для забезпечення якості підготовки фахівців. 

Система забезпечення якості вищої освіти в університеті сформована на таких рівнях: перший – здобувачі вищої освіти; другий – кафедра (гаранти освітніх програм, викладачі, куратори академічних груп); третій – факультети / інститути (декани / директори, заступники деканів / заступники директорів, фахові методичні комісії,  вчені ради факультетів / інститутів); четвертий рівень – ректорат, науково-методична рада, навчально-методична комісія Вченої ради, Центр забезпечення якості підготовки фахівців; п’ятий – Вчена рада, Наглядова рада Університету. 

Дієвим інструментом системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності є Моніторинг, організація й проведення якого  здійснюється відповідно до Положення «Про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

 Мета проведення внутрішнього моніторингу – виявлення й відстеження тенденцій розвитку якості вищої освіти в Університеті, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей, розробка прогнозу й пропозицій для забезпечення якості підготовки фахівців.

Основні завдання моніторингу : виявлення об’єктивного, інформаційного відображення стану й динаміки якості надання освітніх послуг в Університеті; отримання об’єктивної інформації про результати підготовки фахівців за освітніми програмами відповідно до Ліцензійних умов і Акредитаційних вимог, встановлення ефективності управління процесом підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті.

З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти в Університеті розроблена структура організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки фахівців і відображають якість:

 • суб’єктів навчання (абітурієнтів, студентів та ін.);
 • об’єкту, що надає освітні послуги (підрозділи, кадри та ін.);
 • організації освітнього процесу;
 • навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оцінка якості підготовки випускників Університету роботодавцями.

Основними напрямами моніторингу в Університеті є:

 • реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за дотриманням кафедрами, факультетами, навчально-науковими інститутами, Університетом законодавчих актів і нормативно-правових документів про вищу освіту;
 • аналіз якості розроблення освітніх програм спеціальності (освітньо-професійної та освітньо-наукової) відповідно рівня вищої освіти;
 • вивчення й узагальнення якості навчально-методичного забезпечення   підготовки фахівців на кафедрах, факультетах, у навчально-наукових інститутах;
 • рівень навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у розрізі: студент-група-курс- факультет / навчально-науковий;
 • організація управлінської діяльності щодо забезпечення якості підготовки на рівні кафедр, факультетів,  навчально-наукових інститутів;
 • організація й проведення ректорських контрольних робіт, замірів залишкових знань здобувачів вищої освіти на факультетах / у навчально-наукових інститутах Університету;
 • підбиття підсумків екзаменаційних сесій, атестацій з усіх форм навчання;
 • інформування студентів і викладачів про зміни в умовах та вимогах до організації освітнього процесу, якості підготовки фахівців та ін.

Основні напрями моніторингу змінюються й доповнюються з врахуванням результатів акредитації освітніх програм, пропозицій гарантів, субєктів освітнього процесу роботодавців  тощо.

Моніторинг проводиться на різних інституційних рівнях:

 • Університет, факультет/ навчально-науковий інститут, кафедра фаховий коледж ;
 • студент – академічна студентська група – курс – спеціальність;
 • викладач, професорсько-викладацький склад кафедри, факультету/ навчально-наукового інституту.

В Університеті усталена система проведення комплексного моніторингу якості освітньої діяльності та якості підготовки фахівців (раз на 4-5 р.) на факультетах /у навчально-наукових інститутах, фаховому коледжі. Програмою комплексного моніторингу передбачено здійснення самоаналізу структурного підрозділу (кафедр, факультету/інституту), який дозволяє відповідно до ліцензійно-акредитаційних вимог визначити сильні та слабкі сторони освітньої діяльності, а також пріоритетні завдання на короткострокову і довгострокову перспективу.

Для виявлення реального стану підготовки фахівців та об'єктивності результатів самоаналізу програмою моніторингу передбачено ще й такі заходи:

 1. Перевірка щодо відповідності поданих матеріалів реальному стану роботи, що підтверджують сильні, слабкі сторони та ризики;
 2. Проведення контрольних замірів (зрізів);
 3. Моніторинг (опитування) студентської думки з питань організації й вдосконалення освітнього процесу на факультетах / у навчально-наукових інститутах;
 4. Проведення (й відвідування) відкритих навчальних занять та інших заходів відповідно до плану роботи факультету/ навчально-наукового  інституту.

За організацію й проведення моніторингу, обробку даних, аналіз результатів відповідає Центр забезпечення якості вищої освіти в Університеті. Відповідальність за достовірність і об'єктивність наданої інформації несуть особи персонально, що подають інформацію у матеріалах самоаналізу (завідувачі кафедр, заступники з навчально-методичної роботи деканів факультету, директорів навчально-наукових інститутів), а також члени сформованих моніторингових груп (на час проведення моніторингу), відповідно до складеної Програми комплексного моніторингу.

Результати моніторингу обговорюються на засіданнях Вчених рад
факультетів / навчально-наукових інститутів/, науково-методичної і Вченої рад Університету.

Центр забезпечення якості вищої освіти  в Університеті перейменовано (2019р.) внаслідок  внутрішньої  реорганізації  відділів. Початок  функціонування структурного підрозділу з питань забезпечення якості підготовки фахівців сягає у 2005 р., створена  методична лабораторія моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців (ЧНУ), далі науково-методичний відділ забезпечення якості підготовки  (2016 р.), нині  Центр забезпечення якості вищої освіти у ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Місія центру спрямована на реалізацію політики й стратегії розвитку Університету – запровадження й розбудови системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, підготовки конкурентоспроможних фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку праці. 

Основні завдання Центру 

– формування культури забезпечення якості вищої освіти в Університеті; 

– надання методичної, консультативної й організаційної допомоги з питань забезпечення якості вищої освіти здобувачам вищої освіти структурним підрозділам Університету (кафедри, факультети / інститути, фаховий коледж), науково-педагогічним і педагогічним працівникам;

 – здійснення моніторингових досліджень із питань забезпечення якісної підготовки фахівців. 

Процедури роботи Центру 

 • Визначення процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету. 
 • Ознайомлення науково-педагогічних і педагогічних працівників з провідними національними та міжнародними методами викладання. 
 • Організація проведення семінарів, тренінгів (круглих столів), залучення до вебінарів гарантів освітніх програм, науково-педагогічних та педагогічних працівників з метою забезпечення якості вищої освіти. 
 • Проведення різних видів моніторингу: періодичного перегляду освітніх програм, навчальних планів та інших навчально-методичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти. 
 • Опитування, анкетування, інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників, випускників університету та роботодавців щодо якості змісту освітніх програм (за освітніми рівнями).
 • Обміну думками, щодо якості проведення навчальних занять, викладання навчальних дисциплін, обговорення у фокус-групах отриманих результатів з метою визначення пріоритетних напрямів покращення якості освіти в Університеті та удосконалення змісту навчання, впровадження інноваційних методів і технологій викладання. 
 • Координація підготовки самоаналізу освітньої діяльності кафедр, факультетів/ навчально-наукових інститутів, шляхів реалізації освітніх програм при проведенні комплексного моніторингу та інших його видів, пов’язаних з процедурами зовнішнього забезпечення якості. 
 • Участь в організації й проведенні спільних нарад із гарантами освітніх програм, заступниками з навчально-методичної  роботи факультетів/навчально-наукових інститутів щодо реалізації завдань із забезпечення якості вищої освіти.
 • Аналіз звернень здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників з питань удосконалення процесу надання освітніх послуг, забезпечення якості підготовки фахівців. 
 • Формування рекомендацій щодо приведення у відповідність документації, яка регламентує діяльність структурних підрозділів в університеті в частині забезпечення якості вищої освіти. 
 • Розробка та впровадження заходів щодо освітньої діяльності та підвищення якості вищої освіти, забезпечення її відповідності сучасному рівню розвитку освіти, науки, потребам ринку, вимогам законодавства.
 • Внесення пропозицій щодо розгляду на науково-методичній, Вченій радах університету питань системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 • Вивчення, аналіз та імплементація міжнародного досвіду забезпечення якості вищої освіти. 
 • Участь у проектах, програмах всеукраїнського та міжнародного рівня щодо підвищення якості вищої освіти. 
 • Підтримка процедур, що забезпечують принципи академічної доброчесності. 
 • Аналіз продуктивності роботи структурних підрозділів щодо забезпечення якості підготовки фахівців.

 

ПРАЦІВНИКИ ЦЕНТРУ:

  ІВАНЧУК Марія Георгіївна док. психол. наук, проф., керівник-методист Центру ЗЯВО Tел.: +38 (0372) 58-48-72; +38 (050) 272-44-12 е-mail: [email protected];

МЕЛЬНИК Катерина Василівна методист Центру Tел.: +38 (0372) 58-48-63; +38 (095) 694-46-74 е-mail: [email protected];

ЛУЦАН Ігор Васильович канд. іст. наук, доц., інспектор Центру 

Tел.: +38 (0372) 52-40-79; +38 (097) 664-22-38 е-mail: i.lutsan@chnu.

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

 1. Якість як основний пріоритет розвитку вищої освіти України на шляху інтеграції в європейський освітній простір. 
 2. Історія становлення та розвитку проблеми якості вищої освіти в світовій освітній практиці. 
 3. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України. 
 4. Індикатори якості вищої освіти та процедури її забезпечення.
 5. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО): сутність, структура, повноваження та основні напрями діяльності.
 6. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті.
 7. Управління якістю вищої освіти на внутрішньому рівні Університету. 
 8. Культура якості науково-педагогічних працівників та студентів як учасників освітнього процесу. 
 9. Моніторинг як механізм забезпечення якісної підготовки фахівців в Університеті. 
 10. Студентоцентроване навчання в системі забезпечення якості вищої освіти. 
 11. Академічна доброчесність у системі забезпечення якості вищої освіти. 
 12. Взаємодія університету з роботодавцями як одна з важливих умов забезпечення якості вищої освіти. 
 13. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу, запровадження нових індикаторів якості організації освітнього процесу. 
 14. Інформаційно-цифрова компетентність викладача як одна з важливих умов ефективності реалізації завдань якісної підготовки фахівців. 
 15. Особливості організації співпраці з роботодавцями з метою успішної реалізації ОПП підготовки фахівців та майбутнього працевлаштування випускників. 
 16. Застосування сучасних методів підготовки вступників ОР «Магістр» за спеціальністю «Право» в умовах запровадження ЗНО. 
 17. Підтримка здобувачів вищої освіти з особливими потребами. Формування готовності майбутніх учителів спеціальності «Середня освіта» до роботи в інклюзивних класах.
 18. Організаційне та методичне забезпечення впровадження в університеті онлайн навчання. 
 1. Якість організації та проведення лабораторних і практичних робіт в умовах онлайн навчання. 
 2. Інституційний репозитарій університету як інформаційний ресурс для використання дистанційних технологій в освітньому процесі та самостійній навчальній роботі здобувачів вищої освіти.
 3. Формування культури безпекової поведінки здобувачів вищої освіти університету.

 

Основні напрями роботи центру

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності