Перейти до основного вмісту

Науково-технічна рада

Саміла Андрій Петрович
Саміла Андрій Петрович
Голова НТР
Проректор з наукової роботи
доктор технічних наук, професор
Герман Іванна Іванівна
Герман Іванна Іванівна
Секретарка НТР
кандидатка фізико-математичних наук

Науково-технічна рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  – постійно діючий орган вироблення стратегії та напрямів наукової, науково-технічної, науково-експертної, науково-технологічної, інноваційної та іншої аналогічної діяльності Університету, який виконує консультативно-дорадчі функції. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором і проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в Університеті.

У своїй діяльності НТР Університету керується Конституцією України; Законами України: «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України; наказами ректора Університету; цим Положенням.

 До складу НТР за посадами входять ректор, проректор з наукової роботи, учений секретар Університету, начальник науково-дослідної частини, представники науково-організаційного відділу, завідувач аспірантури, начальник відділу міжнародних зв’язків, директор наукової бібліотеки Університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, голова Ради молодих учених, представник студентського самоврядування Університету. Склад НТР формується з числа провідних науковців Університету: керівники наукових шкіл і наукових постійно діючих центрів Університету, представники інститутів і факультетів, що мають вагомі наукові здобутки.

Головою НТР є проректор з наукової роботи, який відповідає за результативність її діяльності, узагальнює результати і доповідає на засіданнях Вченої ради.

Голова НТР Університету призначає заступника і секретаря. Заступник голови НТР разом із головою організовує роботу НТР, заміняє голову ради в разі його відсутності, за дорученням голови ради готує проведення засідань ради.

Формою роботи НТР є засідання. Засідання НТР проводяться, як правило, у третю середу місяця головою ради.

Чергові засідання НТР проводяться згідно з порядком денним, який формує голова ради відповідно до календарного плану роботи НТР.

 

Основними завданнями та функціями науково-технічної ради є:

1. Вирішення найважливіших питань наукової та інноваційної діяльності Університету, аналіз і узагальнення стану науково-дослідної роботи (НДР) в Університеті, здійснення наукової та науково-технічної оцінки тематики і результатів НДР, подання Вченій раді Університету пропозицій щодо формування засад університетської політики у сфері наукової та науково-технічної й інноваційної діяльності.

2. Розроблення та подання на розгляд Вченій раді Університету пропозицій щодо принципів створення та стратегії розвитку університетської науково-дослідницької інфраструктури, системи університетських науково- дослідницьких центрів і ключових наукових, науково-технічних, науково- технологічних та науково-експертних лабораторій; вироблення рекомендацій щодо створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів, які виконують НДР.

3. Розроблення пропозицій щодо розвитку і вдосконалення організації НДР в Університеті, в тому числі матеріально-технічної бази, проведення досліджень і виконання розробок; розгляд і затвердження поточних щорічних планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

4. Надання Вченій раді Університету рекомендацій щодо формування університетського бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування наукової та науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень в Університеті.

5. Розподіл фінансових ресурсів, отриманих у результаті наукової діяльності, згідно з індивідуальними внесками дослідницьких колективів у рамках наукових напрямів Університету.

6. Заслуховування й оцінювання звітів керівників наукових і науково-педагогічних підрозділів, керівників наукових програм, лабораторій тощо про стан та ефективність використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність і отримані результати; надання пропозицій голові НТР щодо рейтингу НДР і розподілу обсягів бюджетного фінансування між структурними підрозділами Університету, а також ‒ внесення пропозицій Вченій раді Університету за результатами їхнього розгляду.

7. Заслуховування щорічних звітів керівників наукових та науково-навчальних центрів, наукових шкіл, а також структурних підрозділів, підпорядкованих проректору з наукової роботи.

8. Підготовка і оприлюднення щорічної доповіді про стан і перспективи розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, а також ‒ про стан реалізації в Університеті пріоритетів європейського дослідницького простору та надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік.

9. Внесення рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації проєктів і програм міжнародного співробітництва Університету у сфері наукової та науково-технічної діяльності, участі у наукових регіональних, державних програмах і надання рекомендацій щодо укладання господарських договорів.

10. Ініціювання й організація прогнозних і форсайтних досліджень у галузі науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експертизи рішень центральних органів державної влади, що стосуються наукової сфери, а також ‒ проєктів концепцій державних цільових наукових і науково-технічних програм і проєктів таких програм.

11. Розроблення, спільно з представниками реального та фінансового секторів економіки та іншими зацікавленими сторонами, пропозицій щодо створення механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень в Університеті.

12. Конкурсний відбір проєктів держбюджетних НДР та рекомендацій робіт наукових колективів і окремих вчених для участі у відповідних конкурсах.

13. Подання Вченій раді Університету на затвердження висновків щодо висунення наукових праць на конкурси міжнародних наукових фондів, НАН України і державних науково-технічних програм.

14. Аналіз діяльності аспірантури та докторантури Університету; надання пропозицій щодо правил прийому до Університету в частині прийому до аспірантури та докторантури, планів прийому; проведення оцінки ефективності роботи наукових керівників.

15. Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти; внесення змін щодо наукового керівництва та затвердження відповідних рішень.

16. Затвердження графіків індивідуального навчання для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

17. Заслуховування звітів аспірантів щодо стану виконання дисертаційних робіт.

18. Внесення пропозицій щодо обсягів державного замовлення до аспірантури та докторантури.

19. Висунення кандидатур для присвоєння державних нагород; призначення державних стипендій обдарованим студентам, молодим ученим і видатним діячам освіти і науки.

20. Проведення атестації наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо.

21. Розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів і кадрів вищої кваліфікації Університету.

22. Проведення моніторингу щодо рівня інформаційного забезпечення наукових досліджень. Розроблення заходів із забезпечення широкого використання реклами, маркетингу завершених наукових досліджень. Вироблення рекомендацій до експонування розробок і технологій на виставках.

23. Формування планів проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок та інших наукових заходів в Університеті.

24. Здійснення координації наукової роботи студентів, аспірантів, молодих учених; діяльності ради молодих учених, студентського наукового товариства.

25. Моніторинг виконання міжнародних угод і контрактів.

26. Обговорення проєктів нормативних документів, що стосуються наукової діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

27. Надання пропозицій щодо принципів наукової етики, академічної доброчесності та механізмів моніторингу за їх дотриманням в Університеті.

28. Розгляд інших питань (за пропозицією членів науково-технічної ради), пов'язаних із науковою і науково-технічною діяльністю Університету.

29. Взаємодія з науково-технічними радами інших провідних ЗВО та наукових установ України та Європи, надання пропозицій щодо розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні, а також ‒ підготовка пропозицій щодо інтеграції університетської науки у європейський та світовий науковий простір із врахуванням національних інтересів України.

30. Розроблення пропозицій до стратегії розвитку Університетом системи залучення та підготовки учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності.

За дорученням ректора або Вченої ради університету науково-технічна рада може розглядати інші питання та приймати відповідні рішення.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності