Перейти до основного вмісту

Навчальний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У своїй роботі навчальний відділ керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами та розпорядженнями ректора університету, Положенням про навчальний відділ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Мета функціонування навчального відділу: забезпечення реалізації Концепції освітньої діяльності університету, координування дій з питань науково-педагогічної, науково-методичної роботи, впровадження та вдосконалення системи менеджменту та контролю якості навчального процесу.

Навчальний відділ організовує навчальний процес в університеті, здійснює оперативний контроль за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; розробляє комплекс заходів щодо організації та проведення ліцензування й акредитації напрямів (спеціальностей), з яких здійснюється підготовка фахівців; проводить моніторинг якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.

Основні напрямки діяльності

 • планування навчального процесу, узгодження навчальних планів, обсягів і розподілу навчальної роботи, розкладів занять, заліків, екзаменів, графіків   перескладання академзаборгованості;
 • координація роботи факультетів з питань організації навчальних, виробничих практик та їх методичного забезпечення, участь в укладанні угод і зв’язок із базами практик, контроль за виконанням студентами програми практик та ефективністю керівництва з боку структурних підрозділів;
 • ведення статистики, обліку руху контингенту студентів, успішності та пропусків занять, підготовка щомісячної та щорічної звітності відділу й університету, формування списків студентів і внесення в них оперативних змін відповідно до наказів;
 • забезпечення діяльності інформаційного вузла ІВС "Освіта", організація роботи навчальних підрозділів щодо замовлення студентських документів, виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій (студентських квитків, дипломів про освіту);
 • планування та контроль за професійним підвищенням кваліфікації викладачів, забезпечення організаційно-методичного супроводу, оформлення плануючої та звітної документації;
 • відстеження надходження в університет нормативних та розпорядчих документів центральних органів управління з питань навчального процесу та оперативне інформування структурних підрозділів, замовлення бланкової продукції та ведення її обліку (у тому числі бланків суворої звітності);
 • облік та аналіз зайнятості аудиторного фонду задля ефективного його використання.
 • відстеження та аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензії університету, якості організації навчального процесу на факультетах, кафедрах та якості проведення різних форм контролю;
 • підготовка матеріалів до засідань науково-методичної ради університету та організаційне забезпечення ефективності її роботи;
 • надання методичної допомоги в організації навчального процесу та підготовці навчальної документації на факультетах та кафедрах;
 • розробка та впровадження новітніх інформаційних технологій для забезпечення ефективної організації навчального процесу;
 • проведення нарад-семінарів з питань організації навчального процесу та методичного забезпечення якісної  підготовки фахівців із заступниками деканів з навчально-методичної роботи, головами методрад факультетів та методкомісій напрямів і спеціальностей;
 • визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку навчальної та науково-методичної роботи в університеті.
 • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових спеціальностей (освітніх програм з регульованих спецціальностей);
 • здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення самоаналізу акредитації освітніх програм, з яких здійснюється підготовка фахівців;
 • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
 • здійснення супроводу ліцензійних справ спеціальностей (освітніх програм з регульованих спеціальностей) у Міністерстві освіти і науки України та акредитаційних справ освітніх програм Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти;
 • підготовка пакетів документів та забезпечення розгляду обгрунтування можливості структурних підрозділів університету щодо ліцензування діяльності з підготовки фахівців;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
 • підготовка пропозицій щодо кандидатур експертів з ліцензування та акредитації з числа працівників університету на вимогу  Міністерства освіти і науки України;
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
 • розробка та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до акредитаційних вимог;
 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей та освітніх програм університету.
 • надання консультації з питань вступу до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачами університету;
 • організація процесу замовлення університетом державних місць в аспірантурі та докторантурі;
 • проводення прийом документів вступників до аспірантури, докторантури  та здобувачів;
 • координація роботи екзаменаційної сесії;
 • видання наказів про  зміни в контингенті аспірантів, докторантів та здобувачів;
 • видача необхідних  документів після закінчення аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачем.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності