Аспірантура та докторантура

Вступ до аспірантури та докторантури

Прийом заяв і документів до аспірантури

19 липня – 25 серпня 2023 р.

Строки проведення вступних іспитів до аспірантури

01  – 07 вересня 2023 р.

Терміни зарахування до аспірантури

з 15 вересня 2023 р.

 

Перелік спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії

в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

  

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

спеціальності

Ліцензова-ний обсяг

Освітньо-наукова програма

Сертифікат про акредитацію

 

 

 

 

Серія, номер/ номер рішення

Строк дії сертифіката про акредитацію

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

8

Освітні, педагогічні науки

неакредитована

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

10

Релігієзнавство

№ 2101

01.07.2027

032 Історія та археологія

15

Історія та археологія

№ 715

01.07.2026

033 Філософія

5

Філософія

неакредитована

035 Філологія

20

Філологія

умовна (відкладена)

(протокол № 8 від 17.05.2022 р.)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

9

Економіка

неакредитована

052 Політологія

15

Політологія

№ 714

01.07.2026

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

5

Фінанси, банківська справа та страхування

неакредитована

076 Підприємництво та торгівля

5

Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

неакредитована

08 Право

081 Право

11

Право

№ 2076

01.07.2027

09 Біологія

091 Біологія та біохімія

15

Біологія

№ 2183

01.07.2027

10 Природничі науки

101 Екологія

5

Екологія

неакредитована

102 Хімія

10

Хімія

№ 616

01.07.2026

104 Фізика та астрономія

25

Фізика та астрономія

№ 2071

01.07.2027

105 Прикладна фізика та наноматеріали

5

Прикладна фізика та наноматеріали

неакредитована

106 Географія

15

Географія

неакредитована

11 Математика та статистика

111 Математика

10

Математика

неакредитована

113 Прикладна математика

10

Прикладна математика

неакредитована

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

15

Інженерія програмного забезпечення

№ 3334

01.07.2027

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

5

Електроніка

неакредитована

172 Електронні комунікації та радіотехніка

11

Телекомунікації та радіотехніка

умовна (відкладена)

(протокол №8 від 17.05.2022 р.)

 

 

 

Перелік спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора наук

в докторантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

03

Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

08

Право

081 Право

09

Біологія

091 Біологія

10

Природничі науки

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

106 Географія

 

 

 

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.108.

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757

E-mail: aspirantura@chnu.edu.ua

Порядок прийому заяв і документів для вступу на здобуття ступеня доктора філософії

Вступники особисто подають заяви (зразок) в паперовій формі уповноваженій особі приймальної комісії (завідувач аспірантури, корпус 5, каб. 108) (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку) (aspirantura@chnu.edu.ua).

У заяві вступники вказують: спеціальність, освітньо-наукову програму, форму навчання, факультет (навчально-науковий інститут) та іноземну мову, яку складатимуть при вступі до аспірантури.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

- документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-обліковий документ (для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць; для військовозобов’язаних ­– військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток);

 • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • опубліковані наукові праці з обраної здобувачем спеціальності або засвідчені у встановленому порядку копії наукових праць (зразок);
 • у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
 • згоду на обробку персональних даних (зразок).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

До заяви (зразок), поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня доктора філософії додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа (для призовників –посвідчення про приписку до призовних дільниць; для військовозобов’язаних ­– військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військового квитка);

 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • 3 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • 4 конверти з марками (для вступників на заочну форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює) (зразок;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект) з обраної здобувачем спеціальності (зразок);
 • згоду передбачуваного наукового керівника на здійснення наукового керівництва дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (зразок).

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети/навчально-наукові інститути відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності і затверджуються вченими радами факультетів/навчально-наукових інститутів (зразок).

Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальних умов вступу на навчання за державним або регіональним замовленням фіксується кожною поданою заявою вступника.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в заяві вступника (зразок).

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

 

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.108.

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757

E-mail: aspirantura@chnu.edu.ua

Програми вступних іспитів з іноземних мов

Програми вступних іспитів зі спеціальностей

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році - переглянути

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році - переглянути

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

Диплом міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 (IELTS, TOEFL, APTIS (British Council), CAMBRIDGE ENGLISH (FCE, CAE, CPE, BEC Vanta ge, Higher, BULATS), Pearson Test of English (PTE), Pearson EDEXCEL (English as a Second language), Integrated Skills in English (ISE), Egnlish for Specific Purposes, London Chamber of Cоmmerce and Industry LCCI; DSD, DSH, TestDaF; DALF, DELF)

 

30

Призові місця у міжнародних та всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах  з фаху тощо:

1 місце

2 місце

3 місце

 

 

 20

 10

 10

Наукові статті з обраного фаху у вітчизняних виданнях за останні 2 роки (за кожну)

 10

Наукові статті з обраного фаху у міжнародних виданнях, що входять в бази даних (Scopus, Web of Science, Copernicus, EBSCO) за останні 2 роки (за кожну)

 20

Участь у наукових всеукраїнських конференціях з обраного фаху (за умови опублікування тез доповіді за останні 2 роки) (за кожну)

 

4

Участь у наукових міжнародних конференціях з обраного фаху (за умови опублікування тез доповіді за останні 2 роки) (за кожну)

 

6

Патент або авторське свідоцтво

10

За академічну мобільність з обраного фаху (повне або часткове навчання в закордонному університеті, не перериваючи свого навчання в українському навчальному закладі)

 

20

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 200 балів.

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, розраховуватиметься за формулою:

КБ = 0,3 х ІМ + 0,5 х ІС + 0,2 х ДБ

де, ІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;

      ІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;

      ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

 

Рейтингові списки вступників 2022 року

Денна форма навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) - переглянути

Денна форма навчання (за державним замовленням) - переглянути

Вечірня форма навчання (за державним замовленням) - переглянути

Заочна форма навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) - переглянути

Контакти

вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.108.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності