Перейти до основного вмісту

Науково-методична рада (НМР) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів університету, який визначає основні напрями науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і удосконалення освітнього процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва освітнім процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

 

Завдання науково-методичної ради:

 

·               визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в університеті, удосконалення змісту вищої освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти, узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

 

·               розробка науково-методичного супроводу щодо впровадження кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу та нових освітніх програм підготовки фахівців, імплементації нового закону «Про вищу освіту» та інших інструктивно-нормативних документів Міністерства освіти і науки з організації й методичного забезпечення освітнього процесу;

 

·               розробка методик впровадження передових освітніх та нових інформаційних технологій;

 

·               подання (вироблення) пропозицій щодо оновлення нормативно-правових документів університету з організації освітнього процесу;

 

·               експертиза навчальних планів усіх освітніх рівнів на відповідність їх розробленим освітнім програмам;

 

·               аналіз нових педагогічних технологій і методів навчання молоді та розробка методик щодо їх впровадження;

 

·               узагальнення й розповсюдження досвіду організації навчально-методичної роботи інститутів, факультетів, кафедр та провідних вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;

 

·               розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів з метою підвищення ефективності освітнього процесу, рекомендацій щодо вдосконалення організації методики самостійної та індивідуальної роботи студентів.

 

Головою науково-методичної ради університету є перший проректор.

 

До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах університету.

 

Робота ради здійснюється на основі річного плану.

 

Періодичність засідань ради – 3-ій четвер місяця.

 

У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна Вченій раді університету. Контроль за діяльністю науково-методичної ради здійснюється проректором (особою, що ним призначена) відповідно до планів роботи науково-методичної роботи й внутрішньо-університетського контролю.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності