Перейти до основного вмісту

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №153/34436.

 Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 30 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

 • упродовж року (з 1 вересня по 30 травня) для навчання на підготовчих курсах для іноземних громадян;

 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Admission for studying foreigners and stateless persons to the Kyiv International University is carried out in accordance with the Laws of Ukraine "On Higher Education", "On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons", "On Foreign Ukrainians", "On refugees and persons in need of additional or temporary protection ", by decree of President of Ukraine on June 03, 1994 No. 271 "On Measures for Development economic cooperation of regions of Ukraine with adjacent areas The Republic of Belarus and the administrative-territorial units of the Republic Moldova", by the Ministry of Education and Science of Ukraine dated November 1, 2013 No1541 "Some Issues of the Organization of the Recruitment and Training (Internship) of Foreigners and Stateless Persons" registered with the Ministry of Justice of Ukraine on November 25, 2013, № 2004/24536.

Foreigners who come to Ukraine for study, enter the University on accredited educational programs (specialties). 

Admission of foreigners for funds of physical (legal) persons is carried out:

 • twice a year, before and at the beginning of academic semester (no later then November 30 and March 1) for bachelor and master degrees;

 • during a year (from September 1 till May 30) for study at the Preparatory Department for Foreign Citizens;

 • during a year for postgraduate studies.

Як отримати запрошення на навчання?

 • заповнити заяву-анкету і переслати електронною поштою в приймальну комісію університету [email protected] з проханням про вступ до університету

 • написати мотиваційний лист

 • оформити письмову згоду на обробку персональних даних

 • надіслати копію паспорта (повне ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) англійською мовою

 • надіслати копію документа про освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінок англійською мовою

Як отримати в'їзну візу

Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в ЧНУ. 

Повномасштабна військова агресія Російської Федерації проти України унеможливила пряме повітряне сполучення з Україною. На даний момент абітурієнт може в’їхати на територію України лише наземним шляхом з території сусідніх європейських країн. Для перетину території сусідніх європейських країн абітурієнт має отримати транзитну візу.

Після отримання візи на навчання (Д) та транзитної візи абітурієнт обов'язково надсилає до ЧНУ фото всіх квитків з часом та датою прибуття для інформування Контрольно-пропускного пункту на кордоні України та для забезпечення організації зустрічі абітурієнта представником Університету.

Як пройти митний контроль?

Після прибуття на корон України для проходження митного контролю іноземці повинні мати при собі:

 • паспорт з візою «Д»

 • оригінал запрошення на навчання

 • гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) доларів США готівкою або на картці, щоб підтвердити свою фінансову платоспроможність

 • знати мету прибуття до України

Якщо не буде виконаний хоча б один з вищеперерахованих пунктів, іноземець не буде пропущений на територію України прикордонним контролем.

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до приймальної комісії легалізовані в установленому порядку такі документи:

 • заяву на ім'я ректора Університету

 • оригінал паспорту з в’їзною візою, яка є дійсною мінімум місяць на момент прибуття абітурієнта до Університету

 • переклад першої сторінки паспорта українською мовою (прізвище, ім’я), нотаріально завірений на території України– 3 примірники

 • оригінал документа про освіту (атестат або диплом) з додатком до нього (перелік дисциплін з оцінками) та їх переклади українською мовою, нотаріально завірені на території України – 2 примірники. Оригінали документів про освіту мають бути легалізовані або мати апостиль згідно з нормами законодавства країни походження абітурієнта;

 • 6 фотографій розміром 3,5х4,5 см, кольорові, матові

To receive an invitation to study foreigners should apply with a letter (by e-mail [email protected])  to the University administration with a request to be taken on education to Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University ([email protected]):

 • application;

 • consent to personal data collection and processing;

 • copy of the first page of the passport in English;

 • copy of the high school document with a list of subjects studied and grades in English.

To obtain an entry visa, you should:

Contact the nearest Embassy of Ukraine in your own or in a neighboring country with an application for an entry visa (D) by attaching to it an invitation to study at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University;

After the beginning of the full-scale military aggression of Russian Federation against Ukraine, the direct air connection with Ukraine became impossible. At the moment, an applicant can enter the territory of Ukraine only by land from the territories of neighboring European countries. To cross the neighboring European countries, the applicant must obtain a transit visa.

After obtaining a study visa (D) and a transit visa, the applicant must send a photo of all tickets with the time and date of arrival to inform the checkpoint at the border of Ukraine and to organize a meeting by a representative of the University.

FOREIGN CITIZENS PRESENT TO THE CUSTOMS CONTROL:

 • passport with the entry visa D;

 • original invitation to study;

 • no less than 3 000$ (three thousand dollars) in cash or in bank account;

 • to know the goal of arrival.

FOREIGN APPLICANTS HAVE TO PROVIDE THE FOLLOWING DOCUMENTS to the University:

 • an application to the rector of the University;

 • a notarized copy of the secondary education certificate with academic scores(notarized copies of documents with their translation into Ukrainian according to legislation of the issuing country should be legalized in the Ukrainian consulate of the corresponding country in accordance with the established procedure (2 copies));

 • passport with the entry visa D or a document certifying a stateless person(translated into Ukrainian and legalized (3 copies));

 • contract of voluntary insuranceof liability to third parties for reimbursement of expenses connected with his expulsion from the country'

 • 6 pictures 30x40 mm.

Для вступу на навчання до університету іноземці подають такі документи:

 • 1) заяву-анкету;

 • 2) оригінал Запрошення на навчання в університеті;

 • 3) оригінали та 2 копії документа про попередню освіту та додатка до нього, в якому міститься інформація про   його успішність з навчальних дисциплін, з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

 • 4) три копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

 • 5) 6 фотокарток розміром 30х40 мм; 6 фотокарток розміром 35х45 мм.;

 • 6) оригінал Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення(за наявності);

 • Копії паспорта, документів про попередню освіту та медичний сертифікат про стан здоров'я мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 Documents for Admission:

 • 1) application form;

 • 2) original of Invitation for Study;

 • 3) originals and notarized translations (two copies) of a document about previous education (official secondary/high school/college certificate) into Ukrainian with supplement to it;

 • 4) notarized translations (three copies)of valid passport into Ukrainian;

 • 5) 6 photos (30х40 мм); 6 photos (35х45мм).

 • 6) original of Pre-University Education Sertificate(if there is);

 • Passport copies, previous educational documents (official secondary/high school/college certificate) and health certificates must be certified in the country of their issuance in a way that is officially applicable in this country to such a certification and legalized by the relevant foreign institution of Ukraine, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine.

  

Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного ступеня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.

Вступними випробуваннями для іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти є вступний іспит з мови навчання (української або англійської) та вступний іспит з профільної дисципліни для відповідної спеціальності.

Вступними випробуваннями для іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра чи магістра на основі здобутого раніше відповідного ступеня чи освітньо- кваліфікаційного рівня є вступний іспит з мови навчання (української або англійської) та вступний іспит за програмою відповідного фахового іспиту.

Терміни проведення вступних випробувань встановлюються Приймальною комісією, але не пізніше 30 листопада 2023 року.

Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету

 

 

The entrance tests for foreign citizens and stateless persons when enrolling for a bachelor's degree on the basis of a complete general secondary education are an entrance exam in the language of instruction (Ukrainian or English) and an entrance exam in a specialized discipline for the relevant specialty.

The entrance tests for foreign citizens and stateless persons when enrolling to study for a bachelor's or master's degree based on a previously obtained relevant degree or educational qualification level are an entrance exam in the language of instruction (Ukrainian or English) and an entrance exam based on the program of the relevant professional exam.

The dates for conducting entrance tests are set by the Admissions Committee, but no later than November 30, 2023.

Programs of entrance exams are published on the official website of the university.

According to the decision of Admission Board the condition for enrollment a foreign citizen for studies is to have a command of language of instruction at the level sufficient for retention education material. (www.chnu.edu.ua)

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі (ЄДБО).

  All categories of foreigners are enrolled to the IFNTUOG on the basis of the order for admission, verified at the EDBO (Unified State Electronic Database on Education)

 

Після зарахування на навчання іноземці повинні:

 • оформити договір про надання освітньої послуги (навчання)

 • внести плату за навчання

 • надати необхідні документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України на термін навчання

 • оформити страховий поліс із надання медичної допомоги

 • оформити договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням рішення про видворення за межі України

 • здійснити процедуру нострифікації документів про освіту в Міністерстві освіти і науки Українипротягом першого семестру

Оформлення посвідки на тимчасове проживання на термін навчання проводиться в органах Державної міграційної служби України на підставі письмового звернення Університету, який готує міжнародний відділ. Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем усіх необхідних документів до Університету.

Студентам ЧНУ ім. Юрія Федьковича університету надається гуртожиток.

Заняття на підготовчому відділенні можуть починатися в будь-якому місяці навчального року по мірі формування груп з 6 чоловік; тривалість навчання - 10 місяців. Здебільшого заняття починаються 1 вересня по мірі наповнення академічних груп.

AFTER THE ENROLMENT THE FOREIGN STUDENTS HAVE TO:

 • sign a contract on education;

 • pay the tuition fees;

 • provide the necessary documents for obtaining a temporary residence permit for the period of study;

 • fill out a medical insurance policy;

 • fill out a voluntary insurance policy in case of lack the return ticket;

 • nostrify the education certificate in the Ministry of Education and Science of Ukrainewithin the first semester of study.

The issuance of a temporary residence permit for the period of study is carried out by the State Migration Service of Ukraine on the basis of a written application of the University, which is prepared by the international ofice. The application to the Migration service is submitted no later than three working days from the date the University receives all the necessary documents from the foreigner.

Students of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University are provided with accommodation in the dormitory for the period of study.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності