Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector*™дҐй@F=CЉ§вchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office*™дҐй@F=CЉ§вchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof*™дҐй@F=CЉ§вchnu.edu.ua
assistant.admission*™дҐй@F=CЉ§вchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission*™дҐй@F=CЉ§вchnu.edu.ua

Оновлено
16-04-2021
14:57

Визначні  результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

 

1. НДР:  Сингулярно-оптичний підхід в задачах діагностики світлорозсіюючих об’єктів. Науковий керівник: Ангельський О.В.  Фактичний обсяг фінансування за повний період -570,0  тис.гривень, зокрема на 2012 рік - 189,7  тис. гривень.

Вперше експериментально встановлено, що утворення двох вихорів різних знаків не супроводжується їх анігіляцією. В розглянутому об’ємі немає розривів ліній скелетону.  Спостерігається розрив ліній лише на виході з досліджуваного об’єму. Знайдено взаємозв’язок між розподілом нулів амплітуд поля, розсіяного фазово-неоднорідними об’єктами та їх структурними особливостями. Цей взаємозв'язок простежується практично в усіх областях дифракції, починаючи від зони каустик до далекої зони. Експериментально показано, що нулі високих топологічних зарядів нестійкі і руйнуються у процесі розповсюдження поля. Продемонстрована можливість застосування сингулярно-оптичного підходу для класифікації фрактальних та випадкових шорстких фазово-неоднорідних об’єктів.

Вперше отримана експоненційна залежність середньоквадратичного відхилення профілю сильно шорсткої поверхні від максимальної кількості сингулярностей у полі дозволяє реалізувати метод діагностики сильно шорстких поверхонь з висотами в межах 2-100 мкм. Розроблений метод отримання координатного розподілу нулів амплітуди поля шляхом строго співвісного накладання опорної хвилі на вихідне поле вперше дозволяє автоматизувати процес експериментального визначення координат сингулярностей у полі. Досліджено особливості еволюції сингулярностей в каустиках, що утворені фазовими об’єктами циліндричної та сферичної форм. Причиною формування сингулярностей поля всередині трикутника каустик є гранична дифракційна хвиля, оскільки для зондуючого пучка з гаусівським розподілом інтенсивності фазові сингулярності зникають. Показано, що дифракційний інтеграл Релея-Зомерфельда, дозволяє розраховувати дифракційні картини поля в довільній зоні реєстрації (включаючи і поле, відбите від циліндричної поверхні) і працювати з реальною циліндричною поверхнею.

Дослідження фазових сингулярностей у оптичному полі дозволило  розробити та реалізувати принципово новий  оптичний пінцет на двохвісному оптичному кристалі. На базі поляризаційного інтерферометра зсуву розроблено схему керування оптичними пастками: пересування, обертання та зведення мікрочастинок. Крім того, формування самозвідної оптичної пастки на основі двовісного кристалу є енергетично вигідним, тому що дозволяє використовувати більше 50% потужності лазера. Важливою перевагою є те, що розроблений оптичний пінцет може працювати в білому світлі.

Результати досліджень  використані при виконанні договорів ДФФД і програм Міжнародного співробітництва з науковцями Франції, Росії, Словенії. Загальний обсяг фінансування склав 339 тис. гривень.

За три роки опубліковано 5 монографій, понад  50 наукових статей, 44 публікації в матеріалах конференцій, отримано 2 патенти. Захищено 4 кандидатські дисертації і 10 магістерських робіт.

 

2. НДР: Ангармонічні та релаксаційні ефекти в кристалах з різним характером сил хімічного зв’язку. Науковий керівник: Раранський М.Д.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 371,7 тис.гривень, зокрема на 2012 рік –148,7 тис. гривень.

Методами Х-хвильової дифрактометрії отримана залежність періодів кристалічної ґратки InSe,  та коефіцієнтів термічного розширення від температури. Виявлено суттєвий вплив ангармонічності коливань атомів в кристалічній ґратці InSe. Вперше  досліджено вплив легування і температури на швидкість поширення ультразвукових хвиль в твердих розчинах Cd1-xZnxSb. Встановлено функціональну залежність модулів пружності. Визначенні деякі параметри ангармонічності монокристалів ромбічної сингонії Cd1-xZnxSb: параметр Грюнайзена, характеристична температура, міра ангармонічності. Розроблена методика визначення параметрів Грюнайзена  і характеристичних температур Дебая для кристалів кубічних, ромбічних, тригональних гексагональних та моноклінних сингоній. Для кристалів тригональної сингонії Bi2Te3 розроблена методика прецизійного визначення швидкостей поширення ультразвукових хвиль, визначення модулів пружності в залежності від концентрацій легуючих елементів і температури. Запропонована методика оцінки швидкостей руху дислокацій в матеріалах, що знаходяться під дією слабких магнітних полів (in situ), та в зразках, після експозиції в магнітному полі. Методика апробована на зразках берилієвого конденсату.

На основі аналізу кількісної інформації про параметри структурної досконалості монокристалів, пружні і термопружні властивості, гістерезисні і релаксаційні процеси в кристалах вироблені практичні рекомендації щодо використання кристалів в приладобудуванні та   вдосконалення методів вирощування і легування  напівпровідникових з’єднань. Запропоновано комплекс неруйнівних методів дослідження ангармонічних ефектів надасть можливість отримати кількісну і якісну інформацію про параметри динаміки кристалічної ґратки для металічних, діелектричних, сегнетоелектричних і напівпровідникових монокристалів.

За 2010-2012 рр. опубліковано: 1 підручник, 1 навчальний посібник, 15 наукових статей, 36 тез доповідей. Отримано патент, захищено кандидатську дисертацію, 8 магістерських робіт.

 

3. НДР: Кінетика нерівноважних процесів у низькорозмірних конденсованих системах і сплавах. Науковий керівник: Венгренович Р.Д.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 200,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 76,9 тис. гривень.

У рамках узагальненої теорії Ліфшица-Сльозова-Вагнера запропоновано теоретичну модель, яка описує  ріст конусоподібних нанокластерів в умовах дифузійного механізму масопереносу. Отримано формулу Гібса-Томсона у загальному вигляді, яка дозволила для зародків такої форми отримати в аналітичному вигляді швидкості росту, часові залежності для середнього (критичного) та максимального розмірів, а також функцію розподілу за розмірами. Проведено співставлення отриманого теоретичного розподілу з експериментальними гістограмами. Результати порівняння підтверджують можливість застосування на практиці розглядуваної моделі росту.

Поведінка системи, що взаємодії з зовнішнім середовищем досліджувалася на основі рівняння Ланжевена та відповідному йому рівнянні Фокера-Планка. В рамках такого підходу отримано аналітичний опис ізінгоподібної моделі кінцевих розмірів, в якій статистичні флуктуації пов’язані з кількістю спінів N, що дозволило отримати статистичні і кінетичні властивості системи з аналізу стаціонарних станів розподілу густини імовірності. Вивід розподілу стаціонарної густини імовірності з розв’язку рівнянь Ланжевена та Фокера-Планка дозволив статистично визначити знаходження спінової системи в фазовому просторі. Спираючись на такий математичний апарат, знайдені діаграми стану для феромагнітного випадку досліджуваної моделі, які наглядно демонструють існування конкуренції між спін-спіновою взаємодією J та присутніми температурними флуктуаціями.

У рамках теорії взаємодії спінової системи з тепловим термостатом діаграми стану досліджуваної спінової системи отримані для залежностей сили взаємодії між структурними одиницями системи від її розмірів, для випадків дії на систему лише одного мультиплікативного шуму та дії мультиплікативного та адитивного шуму одночасно. Розглянута поведінка спінодалей при зміні температури, внаслідок чого виявлено, що зі зниженням температури насичення системи настає набагато швидше. Це свідчить про те, що висока температура руйнує порядок розташування спінів.

Отримані результати  будуть використані для пояснення експериментальних даних з формування наноструктур у складних конденсованих системах, для передбачення особливостей розробки технологічних процесів отримання  структур.

Результати досліджень викладені в опублікованій монографії, підручнику з грифом МОНУ, 15 наукових статтях, 21 публікації у матеріалах конференцій; захищених 2 кандидатських дисертаціях.

 

4. НДР: Теорія електромагнітного випромінювання квантових каскадних лазерів внаслідок переходів між квазістаціонарними станами електронів у резонансно-тунельних структурах. Науковий керівник: Ткач М.В.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 450,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 394,8 тис. гривень.

Досліджена залежність від напруженості магнітного поля резонансних енергій та резонансних ширин електронних квазістаціонарних станів, вперше розрахована і проаналізована негативна активна динамічна провідність багатошарової РТС як моделі активної зони та окремого каскаду ККЛ. Розраховано відносну інтегральну інтенсивність лазерного випромінювання в залежності від напруженості магнітного поля . Теоретично вказано на чинники, спричинювані магнітним полем, які негативно впливають на його роботу, руйнуючи робочі квазістаціонарні стани електрона в активній зоні ККЛ, та зменшуючи парціальну складову активної динамічної провідності в прямому електронному потоці.

Створена послідовна загальна теорія квазістаціонарних станів електронів у багатошарових РТС на основі реалістичної моделі систем (без підгоночних параметрів), яка базується на тому, що рух електронів вивчається в моделі з різними ефективними масами у різних шарах наносистеми і з різними відомими прямокутними потенціалами. Отримані квазістаціонарні спектри (резонансні енергії і резонансні ширини) максимально наближені до експериментальних. Розроблена теорія дозволить швидко оцінювати і вибирати оптимальні параметри наносистеми, що може значно полегшити технічні і фінансові проблеми практичної реалізації квантових каскадних лазерів з необхідними прецизійними технічними характеристиками за рахунок зменшення дороговартісних експериментальних досліджень.

За результатами досліджень опубліковано 39 наукових статей, 57 публікацій у матеріалах конференцій. Захищено докторську та підготовлено до захисту докторську і кандидатську дисертації, захищено 17 магістерських робіт.

 

5. НДР: Математичні моделі  стохастичних динамічних систем з марковськими та напівмарковськими  збуреннями. Науковий керівник: Ясинський В. К. Фактичний обсяг фінансування за повний період -317,6 тис.гривень, зокрема на 2012 рік -114,8  тис. гривень.

Одержані теоретичні результати стійкості та стабілізації керовних імпульсних диференціально-функціональних, імпульсних стохастичних дифузійних диференціальних, імпульсних стохастичних дифузійних диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрами, здійснено комп’ютерне моделювання гауссових векторних випадкових величин і випадкових процесів методами субгауссових випадкових процесів, що привело до розробки спеціальних методів і алгоритмів управління керовними об’єктами, кодування та стислого представлення інформаційних потоків в сфері сучасних комп’ютерних технологій. Одержана більш точна модель функціонування лампового генератора та досліджена стабілізація процесу випадкових коливань у ламповому генераторі. Одержана більш точна модель процесу різання на верстатах з урахуванням внутрішньої неоднорідності та нерівності поверхні деталей, які піддаються грубій та тонкій обробці.

За результатами досліджень 2010-2012 рр. опубліковано 6 монографій, 5 підручників та навчальних посібників, з них 3 з грифом МОНСМУ, 47 статей у журналах,  38 матеріалів конференцій. Подано  у спецраду одну та захищено  дві кандидатських дисертації.

 

6. НДР: Оцінка пізньоголоценових змін клімату з використанням палеопедологічного аналізу ґрунтово-часових катен. Науковий керівник Дмитрук Ю.М. Фактичний обсяг фінансування за повний період -155,5  тис.гривень, зокрема на 2012 рік -51,3  тис. гривень.

Створено базу даних зразків ґрунтів педохронокатен, яка стане частиною європейської бази даних про палеоґрунти;  створено геоінформаційну базу даних про показники різновікових ґрунтів у грунтово-часових катенах; вперше на основі  поєднаного аналізу фонових і похованих ґрунтів одержано величини фонового вмісту важких металів для організації локального та регіонального моніторингу і проведення порівняльного аналізу з даними інших регіонів і на цій основі розроблено відповідні рекомендації для природоохоронного менеджменту. Встановлено особливості регіонального розвитку еколого-ландшафтних умов – клімату та рослинності – за останній період субатлантичного етапу голоцену й показано його іманентні риси (формування ґрунтів чорноземного габітусу в суббореалі змінилося генезисом ґрунтів лісового габітусу в субатлантиці). Встановлено, що основні зміни стосуються розвитку перехідних генетичних горизонтів ґрунтів за рахунок посилення внутріґрунтового вивітрювання та процесів оглинення і метаморфізації загалом. Вперше розроблені моделі розвитку профілів різновікових ґрунтів, створені окремо для фонових, похованих і ґрунтів на земляних валах.

Результати досліджень використовуються в галузі охорони довкілля (при організації моніторингу), в оцінці ґрунтів, які використовуються для агровиробництва  (при організації виробництва органічної продукції та продуктів для дитячого харчування), для нормативного забезпечення процесів рекультивації порушених земель.

За результатами досліджень опубліковано  монографію, навчальний посібник (з грифом МОНСМУ), 28 наукових статей. Захищено докторську і 2 кандидатських дисертації та 8 магістерських робіт.

 

7. НДР: Нові підходи та методи біомоніторингу та біопрогнозування екологічного стану територій. Науковий керівник: Костишин С.С. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 398,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 148,7 тис. гривень.

Уперше розроблено теоретичні положення та прикладні аспекти аранеомоніторингу. Установлено, що павуки (Araneae) належать до найбільш масових і постійних компонентів герпетобію урбоекосистем, а динамічна щільність цих тварин чутливо реагує на дію техногенних факторів у бік збільшення. Уперше доведена висока інформативна цінність для діагностування рівня антропогенної трансформації зелених масивів урбоекосистем видового багатства та відносної чисельності Linyphiidae. Уперше обґрунтовано доцільність застосування Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) як виду-біоіндикатора житлових приміщень і виявлено комплекс його тест-ознак, чутливих до антропогенного впливу. Розроблено методологічні засади кірального моніторингу.  Доведено можливість використання кіральних властивостей проліну та інших амінокислот для оцінки рівня забруднення річкових екосистем. Вперше доведено, що стоки підприємств зумовлюють зміну оптичної активності наявних у річковій воді амінокислот: зменшуючи кут обертання або змінюючи  його знак на протилежний. Уперше розроблено методологічні засади ЕМА-моніторингу пасторальних екосистем. Визначена чутливість та надійність таких показників загальносистемного аналізу як ступінь зв’язності, щільність зв’язків, загальна пропускна здатність, ступінь циркуляції, висхідність, ємність розвитку, домінування непрямих ефектів, ступінь аградації, синергізм  та  мутуалізм для оцінки структурно-функціонального статусу екосистем відповідного типу.   Уперше розроблена й апробована технологія прогнозування візуальних змін та змін продуктивності лісових екосистем під впливом антропогенних чинників за допомогою їх мікрокосмних моделей. Розроблено інтегральний показник стійкості самосіву деревних порід, що враховує 17 візуальних тест-ознак. Запропоновані експрес-методики оцінки організмової та екосистемної продуктивності лісових мікрокосмів. Розроблено коефіцієнт міжвидової конкурентної сили, який дозволяє обґрунтувати доцільність вирощування видів у полікультурі.

На підставі результатів досліджень рекомендовано:

-  спосіб біоіндикації техногенно забруднених біотопів з фітоценотичною компонентою на основі збільшення динамічної щільності аранеокомплексів (для Державної санітарно-епідеміологічної служби України). Спосіб використано при інвентаризації фауни різних ділянок центрального парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (м. Чернівці), що засвідчено відповідним актом впровадження;

- спосіб біоіндикації техногенно забруднених біотопів з фітоценотичною компонентою на основі видового багатства та відносної чисельності Linyphiidae (для профільних лабораторій науково-дослідних інститутів);

       - високочутливі та надійні показники екологічного мережевого аналізу для оцінки структурно-функціонального статусу пасторальних екосистем (для аграріїв - спеціалістів пасторального менеджменту). Інновації в рамках цього напрямку досліджень вже захищені розробниками НДР двома патентами на корисну модель.

Результати проекту знайшли застосування  при виконанні спільного проекту Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського Республіканського фонду фундаментальних досліджень Ф29.4.006 «Використання методів біотестування і біоіндикації для оцінки стану насаджень шпилькових порід» (2011 р.), а також  при оформлені гранту ЄС щодо відновлення парку резиденції Митрополитів (нині територія Чернівецького національного університету) як спадщини ЮНЕСКО (2012 р.).

Результати трьохрічних досліджень викладені у 3 монографіях (одна з них опублікована за кордоном), 10 навчальних посібниках (3 з грифом МОНУ), 31 науковій статті, понад 50 публікаціях  у матеріалах конференцій. За результатами досліджень захищено докторську і 4 кандидатських дисертації. Отримано 2 патенти, оформлено 3 акти впровадження в навчальний процес, захищено 15 магістерських робіт.

 

8. НДР: Фізико-хімічні закономірності формування макро- та мікро дефектів в системах на основі CdTe. Науковий керівник: Фочук П.М.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 262,27 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 89,2 тис. гривень.

 Високотемпературний (300 оС) синтез нанокристалів (НК) кадмій телуриду із застосуванням подвійної стабілізації фосфоновими кислотами  дозволяє отримати високодисперсні НК з різним ступенем розгалуженості, ширина забороненої зони (ШЗЗ) яких близька до ШЗЗ об’ємних зразків. Вперше встановлено технологічні параметри швидкої термообробки кристалів Cd(Zn)Te, що дозволяють позбутися включень другої фази, присутність якої погіршує властивості детекторів іонізуючого випромінювання. Запропонована методика скорочує тривалість процесу в ~10-15 разів порівняно з зарубіжними аналогами.

Запропоновано фотостимульований синтез нанокристалів срібла декаедричної форми  та досліджено їх оптичні властивості. Синтезовані із використанням опромінювачів власної розробки нанокристали срібла володіють найкращою плазмонною чутливістю (близько 300 нм/од. заломлення) в області спектру близько 480-540 нм. Аналогів в Україні та закордоном немає. Композитні матеріали на основі наночастинок CdS та Ag можуть застосовуватися у якості світлофільтрів, характеристики яких визначатимуться природою наночастинок і процедурою нанесення плівок та для виготовлення складних світловипромінюючих конструкцій на основі світлодіодів.

За трьохрічними дослідженнями опубліковано 3 монографії, 50 наукових  статей, понад 100 публікацій в матеріалах конференцій; отримано 3 патенти. Захищено 3 кандидатських дисертації та 2 подано до розгляду у спецраду. Оформлено 3 акти впровадження результатів дослідження в навчальний процес.

9. НДР: Наукові основи створення нових біологічно-активних, ініціюючих та антиоксидантних систем. Науковий керівник: Лявинець О.С. Фактичний обсяг фінансування за повний період - 198,3  тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 75,9 тис. гривень.

Розроблено препаративно зручні методи  одержання нових похідних піримідину, акридину, які можуть бути використані як доступні реагенти у тонкому органічному синтезі. Серед синтезованих сполук виявлені речовини, які  володіють біологічною активністю, що робить їх перспективними об’єктами для створення нових гербіцидів та  стимуляторів росту рослин. Результати роботи можуть бути використані при створенні конкурентноспроможних методик синтезу нових речовин із заданими властивостями, створенні ефективних ініціюючих систем для процесів радикальної полімеризації та ефективних антиоксидантних систем для стабілізації легко окиснюваних речовин.

У співробітництві з Буковинським державним медичним університетом та Інститутом органічної хімії НАНУ були встановлені  закономірності “структура – біологічна активність”, які дозволяють здійснювати цілеспрямований синтез, що значно скоротить час і зусилля в пошуках нових високоефективних біологічно активних  препаратів.

Отримані результати щодо синтезу пероксидних сполук та диметилсульфону з використанням надосновних середовищ порівняно з іншими відомими методами їх синтезу показують їх ефективність, оскільки дають можливість суміщати в одному реакторі отримання проміжних сполук (солей) та їх подальше нуклеофільне перетворення, а також суттєво знижують температурні умови досліджених процесів.

За 2010-2012 рр. опубліковано 10 навчальних посібників, 19 наукових статей, 22 публікації у матеріалах конференцій; захищено кандидатську дисертацію.

 

10. НДР: Фізико-хімічні основи конструювання високоефективних редокс-систем перетворення енергії випромінювання. Науковий керівник: Тевтуль Я.Ю.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 250,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 198,3 тис. гривень.

Вперше обґрунтована можливість застосування бісхіноціанінів як сенсибілізаторів напівпровідникових фотокаталізаторів. Визначено області світлочутливості ряду барвників та їх редокс-потенціали у збудженому стані. Встановлено, що ці області достатні для здійснення сенсибілізації шляхом переносу електронів в зони провідності TiO2 і CdS. Розроблено нові світлочутливі гетероструктури напівпровідників з бісхіноціанінами. Встановлена їх активність як фотокаталізаторів реакції відновлення метиленового блакитного під час опромінювання світлом, яке поглинається напівпровідником та барвником. На основі розгляду енергетики електронних процесів запропоновано і обґрунтовано схеми цих фотокаталітичних перетворень. Використання розроблених високоактивних фотокаталітичних систем для знешкодження (деградації) токсичних відходів підприємств дасть можливість суттєво зменшити антропогенний тиск на об’єкти довкілля та покращити їх екологічний стан.

Запропоновано для виготовлення гетероструктур використовувати дрібнодисперсний фотокаталітично високоактивний TiO2 та ряд систем на його основі, а також барвники із класу бісхіноціанінів, енергетичні характеристики яких (потенціали окиснення та відновлення) оптимально підходять для створення високоефективних фоточутливих  компонентів. Фотокаталітична активність виготовлених гетероструктур у 2,0–2,5 рази перевищує таку для матеріалів, одержаних з використанням в якості напівпровідника діоксиду титану фірми Degussa.

За 2010-2012 рр. опубліковано 3 навчальних посібники (з них 2 з грифом Міністерства), 15 наукових статей, 15 публікацій у матеріалах конференцій. Захищено 3 кандидатських дисертації, 2 магістерських роботи. Оформлено 2 акти впровадження в навчальний процес.

 

11. НДР: Інтелектуальний потенціал Буковини в контексті становлення та розвитку української культури.  Науковий керівник: Марусик Т.В. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 180,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 155,5 тис. гривень.

Вперше у вітчизняній історичній науці зроблено комплексне дослідження розвитку науки і вищої освіти в Чернівцях. Окреслено постаті професорсько-викладацького складу Чернівецького університету в різні історичні періоди. Досліджено біографії почесних докторів і професорів університету. Простежено особливості формування наукової еліти на Буковині. Досліджено діяльність окремих персоналій як єдиного цілісного колективу університету, позитиви й негативи у його роботі, здобутки й втрати навчального закладу внаслідок відмінної державної приналежності краю у різні часи, що  є новим аспектом дослідження в українській історіографії. Запропоновано нові підходи до аналізу й оцінювання раніше відомих документів і матеріалів. Зроблено спробу побудувати власні концепції щодо висвітлення окремих аспектів розвитку університету. Їх застосування дає змогу поглибити вивчення суттєвих моментів його історії.

Результати дослідження мають як теоретичне, так і практичне застосування. Одержані результати можна використовувати в процесі подальшого дослідження як локального, так і загальноукраїнського значення Чернівецького університету та його інтелектуального потенціалу в процесі становлення і розвитку культури українців Буковини.

Матеріали й висновки дослідження використані при написанні 5 монографій, 2 кандидатських дисертацій, 1 навчального посібника та 35 наукових статей.

 

12. НДР: Українське письменство Румунії в його зв’язках із літературою Буковини та загальноукраїнським літературним процесом. Науковий керівник: Антофійчук В.І.  Фактичний обсяг фінансування за повний період -249,5  тис.гривень, зокрема на 2012 рік -89,2  тис. гривень.

Уперше в українському й зарубіжному літературознавстві узагальнено значний фактичний (у тому числі й архівний) матеріал, який стосується історії української літератури другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Зокрема, доведено, що українська література Румунії виникла та розвивалася у складних суспільно-історичних обставинах, за умов планомірної асиміляції, зведеної до рівня офіційної політики тоталітарного режиму 50 – 80-х років ХХ ст. Літературно-мистецьке життя ускладнювалося відчутною відірваністю від материкового письменства, яке також перебувало під жорстким пресом тоталітарної комуністичної ідеології. На великому фактичному матеріалі вперше осмислено проблеми розвитку, ідейно-тематичну і художню своєрідність української літератури Румунії. Зокрема:  охарактеризовано загальнокультурні й суспільно-історичні обставини літературного процесу, джерела української літератури Румунії;  визначено основні періоди її розвитку, встановлено ідейно-тематичні, жанрові та стилістичні домінанти;  з’ясовано роль періодичних видань у літературному житті; простежено особливості вияву національної ідеї, відчуття української ментальності в українській літературі Румунії; визначено основні тенденції в літературному житті останніх десятиліть, окреслено можливі перспективи тощо.  

Окреслено провідні постаті аналізованого літературного процесу, показано їх внесок у розвиток українського художнього слова. Вперше в літературознавстві здійснено системне контекстуально широке монографічне дослідження життєво-творчого шляху Ю. Федьковича як історії розвитку його індивідуальності.

Одержані результати можна використовувати в процесі подальшого дослідження української літератури окремих регіонів, що розвивалися в різнодержавних та поліетнічних умовах, а також при осмисленні своєрідності функціонування українського письменства зарубіжжя. Теоретичні положення, спостереження й висновки будуть корисними для соціологів, психологів, етнологів, політологів, які вивчають культуру, менталітет українців та духовний феномен українства поза Україною. Матеріали й висновки дослідження використовуються при написанні академічної «Історії української літератури» в 10-ти томах, створенні п’ятитомної "Шевченківської енциклопедії", які готують до друку Національна академія наук України та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка за участі, зокрема, й виконавців теми. Матеріалами можна скористатись при підготовці підручників та посібників з історії української літератури різних культурно-історичних епох, праць біографічної тематики, історико-літературних і теоретичних студій про творчу індивідуальність письменника та український романтизм, процеси національно-культурного й, зокрема, літературного відродження на західноукраїнських землях.

Результати 3-х річних досліджень знайшли відображення у 8 монографіях, навчальному посібнику (з грифом МОНСМУ), 87 наукових статтях. За тематикою досліджень захищено докторську і 2 кандидатських дисертації.

 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

 

1. НДР: Багатовимірна лазерна мікроскопія рідкокристалічних мереж біологічних рідин людини в задачах діагностики патологічної трансформації їх фазової структури. Науковий керівник: Ушенко О.Г. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 290, 0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 290,0 тис. гривень.

При виконанні проекту реалізована ідея пошуку і діагностичного використання фундаментального взаємозв’язку між оптико – анізотропними властивостями плазми крові, як полікристалу із статистично розподіленими напрямами оптичних осей і двопроменезаломенням, та статистичними моментами 1-го – 4-го порядків і ступенем самоподібності розподілів елементів поляризаційної матриці та вейвлет – коефіцієнтів станів  поляризації лазерних зображень на різних масштабах їх геометричних розмірів.

Усі дослідження базуються на уніфікованій моделі біологічної рідини:

1. Плазма крові являє собою двокомпонентну аморфно-кристалічну структуру, що сформована рідкокристалічною мережею оптично одноосних двопроменезаломлюючих амінокислот – альбуміну і глобуліну.

2. Оптичні властивості полікристалічних структур плазми крові найбільш інформаційно повно визначаються суперпозицією матриць Мюллера парціальних кристалів амінокислот.

3. Геометрія полікристалічної мережі амінокислот плазми крові має самоподібну фрактальну структуру. Процеси патологічних змін організму людини, на ранньому етапі їх виникнення супроводжуються дезорієнтацією напрямів оптичних осей та зростанням оптичної анізотропії кристалів альбуміну і глобуліну.

Визначення та обґрунтування низки поляризаційно-кореляційних критеріїв діагностики трансформації орієнтаційно - фазової будови полікристалічних мереж, пов’язаної з патологічними змінами біологічних рідин – даний результат переважає світовий рівень (Ю.Отані, Японія, Лі Хонг Ван, США) в сенсі визначення взаємозв’язків між набором статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, функцій автокореляції, фрактальних розмірностей, які характеризують фазово – неоднорідні об’єкти, та розподілами азимутів і еліптичності поляризації їх лазерних зображень. Багатопараметричність таких напрямів об’єктивно забезпечує  не тільки удосконалення аналізу векторної структури полів лазерного випромінювання на основі уніфікованої методології багатовимірної поляризаційної матричної мікроскопії біологічних об’єктів, але є базисом нового методу матричної  діагностики фізіологічного стану біологічних тканин на основі визначення набору об’єктивних параметрів - статистичних моментів моментів 1-го – 4-го порядків, які характеризують розподіли значень елементів поляризаційної матриці, їхні автокореляційні функції та просторово-частотні спектри.

За звітний рік  опубліковано монографію, підручник з грифом МОНСМУ, 15 наукових статей, 10 матеріалів наукових конференцій, отримано 3 патенти. Захищено 3 кандидатських дисертації і 3 магістерських роботи.

 

2. НДР: Фазоконтрастні Х-променеві томографія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах та неоднорідностей біологічних об’єктів. Науковий керівник: Новіков С.М. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 150,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 150,0 тис. гривень.

Створені нові методики діагностики структурних порушень будови багатокристальних систем та фазової неоднорідності біологічних об'єктів. Розроблена теорія формування муарових зображень деформаційних полів, які виникають при різних діях зосереджених сил на кристал-аналізатор інтерферометра. Досліджено вплив різноманітних факторів на формування муарових зображень окремих дефектів (макровключень, зосереджених сил, дислокацій) і їх комплексів;

Отримані результати дозволяють розробити нові теоретичні підходи моделювання та аналізу даних дифракції Х-променів та інтерференції квазімонохроматичних пучків у багатокристальних системах. Використовувати їх для неруйнівної діагностики об’єктів, зокрема, при створенні  нових Х-променевих фазоконтрастних методів діагностики внутрішньої структури слабопоглинаючих об'єктів, медико-біологічних.

В 2012 році захищено три магістерські і три дипломні роботи з тематики науково-дослідної роботи. Опубліковано 6 наукових статей і 2 тез доповідей на міжнародних конференціях.

 

3 НДР: Особливості оптичних і магнітооптичних спектрів напівпровідникових нанокристалів, зумовлені технологією отримання, легуванням, розмірами наночастинок та зовнішніми чинниками. Науковий керівник: Савчук А.Й. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 160,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 160,0 тис. гривень.

Розроблено технологічні методи вирощування нанорозмірних шарів оксидів  на базі ZnO з магнітними компонентами Mn та Fe. Основними вдосконаленими технологічними методиками були імпульсне лазерне напилення  та радіочастотне плазмове напилення. для нанокристалів напівмагнітних напівпровідників Cd1-xMnxTe, Cd1-xMnxS. Розроблено синтез нанокристалічних порошків ZnO ультразвуковим метод спрей-піролізу та вивчено вплив концентрації прекурсорів на їх оптичні властивості. Отримано нові нанокомпозитні плівки, що містять наночастинки напівпровідників АIIBVI. Вдосконалено технологічні режими синтезу напівпровідникових наночастинок Cd1-xMnxS з використанням методів колоїдної хімії. Окрім колоїдних наночастинок отримані також нанокомпозити полімер/наночастинки Cd1-xMnxS. Отримано  високу однорідність поверхні плівок Zn1-xMnxO на сапфірі, систему регулярних щільно розміщених прутиків для плівок Zn1-xСоxO, систему регулярних конусоподібних виступів на поверхні Zn1-xNixO та продовгуваті кластери із нанонитками на поверхні плівок Zn1-x-yMnxSnyO.

Результати планується використати при створенні нового обладнання та устаткування, що у поєднанні з енергоємкими технологічними процесами дозволяє значно знизити собівартість кінцевої продукції (дослідні зразки кристалів та наноструктур).

За звітний рік опубліковано журнальну  статтю, що входить до наукометричної бази даних, 15 публікацій у матеріалах конференцій, отримано патент, подано до розгляду у спецраду кандидатську дисертацію, захищено 3 магістерських роботи.

 

4. НДР: Матеріалознавство напівмагнітних напівпровідникових кристалів і тонких плівок та сенсори і структури створені на їх основі. Науковий керівник: Мар’янчук П. Д.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 90,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 90,0 тис. гривень.

Розроблено та оптимізовано технологічні режими отримання тонких плівок ТіО2 легованих магнітними домішками (СоО, MnO2, Fe, Mn). Аналіз впливу легування на оптичні властивості тонких плівок ТіО2 показав можливість контрольованої зміни  ширини забороненої зони матеріалу досліджуваних тонких плівок. Досліджено спектральну залежність основних оптичних коефіцієнтів та температурні залежності електричного опору тонких плівок ТіО2-CoO, TiO2-MnO2, TiO2:Mn, TiO2:Fe. 

Виготовлено гетеропереходи TiO2:Mn/CdTe і TiO2:Fe/CdTe та встановлено домінуючі механізми струмопереносу: тунельно-рекомбінаційний механізм за участі поверхневих електрично-активних станів при прямому зміщенні та тунелювання при зворотному зміщенні. Проведено дослідження температурної залежності послідовного опору гетероструктур TiO2:Mn/CdTe і TiO2:Fe/CdTe на основі чого встановлено глибину залягання робочого акцепторного рівня у базовому шарі кадмій телуру, яка складає 0,13 еВ.  Запропоновано новий метод визначення дійсної бар’єрної ємності і енергетичного розподілу густини поверхневих станів на основі спектральних залежностей дійсної і уявної частин імпедансу напівпровідникових гетероструктур з врахуванням впливу послідовного опору і паразитної індуктивності. Запропоновано новий підхід для визначення ширини області просторового заряду, а отже і концентрації нескомпенсованої домішки в базовому шарі на основі кількісного аналізу дійсної квантової ефективності або напруги холостого ходу напівпровідникових гетеропереходів при монохроматичному освітленні.

Виготовлені напівпровідникові гетеропереходи TiO2:Mn/CdTe і TiO2:Fe/CdTe володіють випрямляючими властивостями в широкому температурному діапазоні. На їх основі будуть створені гетероструктурні діоди з підвищеною температурною стабільністю, а також прилади спінтроніки.

Опубліковано 15 наукових статей, 13 тез доповідей, підготовлено до друку навчальний посібник з грифом МОНСМУ. Оформлено 1 акт впровадження результатів роботи  у навчальний процес; виконано 3 магістерських роботи; подано 2 заявки на одержання патентів.  Захищено 2 кандидатських дисертації.

 

5. НДР: Фізичні процеси в оптоелектронних сенсорах на основі широкозонних II-VI напівпровідників. Науковий керівник: Махній В.П. Фактичний обсяг фінансування за повний період - 90,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік -90,0 тис. гривень.

Показана можливість отримання діркової провідності у поверхневих шарах підкладинок CdTe і ZnSe шляхом їх відпалу у водному розчині солі кальцію. Доведена перспективність методу ізовалентного заміщення для синтезу гетерошарів оксиду цинку з домішками перехідних металів. На базі підкладинок CdS і ZnSe виготовлено гетероструктури з шарами телуриду кадмію гексагональної та кубічної модифікації і досліджено їх основні оптичні та люмінесцентні властивості. На монокристалічних підкладинках β-ZnS методом ізовалентного заміщення вперше синтезовано шари CdS кубічної модифікації і вивчено їх структурні та оптичні властивості. Вивчено люмінесцентні властивості широкозонних II-VI сполук (CdTe, CdSe, CdS, ZnTe і ZnSe) легованих амфотерною домішкою олова. Досліджено і проаналізовано вольт-амперні та вольт-фарадні характеристики анізотипних гетеропереходів p-ZnTe/n-CdTe, створених методом молекулярно-променевої епітаксії. Методом ізовалентного заміщення на підкладинках β-ZnS синтезовано гетерошари β-ZnSe з ефективною крайовою люмінесценцією при 300 К і з’ясовано механізми її формування. Проведено аналіз основних фізичних властивостей ізовалентно-заміщених шарів широкозонних II-VI напівпровідників. Рекомендовано використовувати  технологічні методи легування матеріалів і синтезу ізовалентно-заміщених гетерошарів без токсичних матеріалів і реактивів,  складного і вартісного обладнання та устаткування.

За результатами досліджень опубліковано 7 статей і 7 тез конференцій, отримано 4 патенти,  захищена  кандидатська дисертація.

 

6. НДР: Асимптотичні,  чисельно-аналітичні та якісні  методи  дослідження нових класів диференціальних і диференціально-функціональних рівнянь. Науковий керівник: Петришин Р.І.  Фактичний обсяг фінансування за повний період –95,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 95,0 тис. гривень.

Досліджено багаточастотні системи диференціальних рівнянь з нефіксованими моментами імпульсної дії. Обґрунтовано метод усереднення для крайової задачі з лінійно перетвореними аргументами і хвильового рівняння з багаточастотними збуреннями із запізненням. Побудовано схеми апроксимації для лінійних і нелінійних диференціально-функціональних рівнянь. Знайдено характеризацію 4-зв’язних графів, що триангулюють площину і мають 1-занурення. Дослідження багаточастотних систем нефіксованими моментами імпульсної дії та лінійно перетвореними аргументами актуальне для розв’язування прикладних задач в нелінійній механіці, екології, в розробці алгоритмів конфліктно-керованими процесами.

За підсумками досліджень опубліковано 6 наукових статей і підручник з грифом МОНмолодьспорту України. Проведено Всеукраїнську наукову конференцію. Подано до захисту 1 кандидатську дисертацію.

 

7. Назва НДР: Дослідження крайових задач для диференціальних і псевдодифе-ренціальних рівнянь параболічного й еліптичного типу та їх застосування. Науковий керівник: Матійчук М.І. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 85,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 85,0 тис. гривень.

Вперше знайдено розв’язок задачі Коші й побудовано функцію Гріна псевдодиференціального рівняння параболічного типу з Вінеровим процесом і мірою Пуассона. Побудовано фундаментальний розв’язок системи інтегро-диференціальних рівнянь та розв’язана двоточкова крайова задача над полем р-адичних чисел. Встановлено коректність крайових задач для псевдо диференціальних рівнянь з різними негладкими символами, задач для вироджених еліптичних рівнянь та задачі дифузії в області складної конфігурації. Ці результати представляють науковий інтерес для математиків, які працюють в галузі диференціальних рівнянь з частинними похідними.

За звітний рік опубліковано: 12  наукових статей, 3 навчальні посібники (2 з грифом МОНСМУ); захищена кандидатська дисертація, 3  магістерські роботи. 

 

8. Назва НДР: Топологічні аспекти теорії функцій та регулярні оператори на банахових ґратках. Науковий керівник: Маслюченко В.К.  Фактичний обсяг фінансування за повний період -85,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 85,0 тис. гривень.

Створено принципово нові концепції дослідження теорії функцій і теорії операторів, що базуються на застосуванні сучасних методів теорії нарізно неперервних відображень і теорії вузьких операторів. Введено поняття сильного -простору, яке дає можливість узагальнити результати про берівську і лебегівську класифікації нарізно неперервних  відображень та їх аналогів. Відкритий зв’язок між напівнеперервними і абсолютно неперервними функціями, з допомогою якого одержано опис діагоналей нарізно абсолютно неперервних функцій. Вперше введено природну локально опуклу топологію на просторі нарізно неперервних функцій і вивчено її властивості та замикання і секвенціальні замикання многочленів і сукупно неперервних функцій у цій топології. Це відкриває нові можливості при вивченні нарізно неперервних відображень, які не мають аналогів у світовій літературі. Продовжено вивчення вузьких операторів на широких класах ґраток, а також абстрактних систем Радемахера і Гаара у банахових ґратках.

Отримані результати є певним внеском у геометрію банахових просторів і теорію ґраток, теорію нарізно неперервних відображень та їх аналогів, і будуть використані спеціалістами, що працюють у галузях чистої математики.

За результатами досліджень опубліковано монографію, 8 наукових статей, захищено докторську  і 2 кандидатських  дисертації  та 2 магістерські роботи.

 

9. НДР: Біохімічне обґрунтування гепатопротекторної та протипухлинної активності есенціальних ліпофільних сполук. Науковий керівник Марченко М.М. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 145,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 145,0 тис. гривень.

Встановлена залежність інтенсивності окислювальних процесів від диференційної забезпеченості організму ретиноїдами з використанням двох якісно відмінних методичних підходів, що  дозволяє сформувати цілісну картину метаболічного взаємозв’язку між утворенням активних кисневих метаболітів та нестачею вітаміну А. Вперше обґрунтовано взаємозв’язок перерозполіду ендогенного ліпофільного убіхінону та мітохондріального цитохрому Р-450 в клітинах печінки та метаболічної поведінки злоякісного новоутворення в організмі в умовах дії стресових факторів (іонізуюче опромінення).

Отримані результати буде використано для встановлення взаємозв’язку між напрямком метаболічних перетворень та структурно-функціональними перебудовами організму, а  на практиці для розробки нових і підсилення ефекту існуючих терапевтично-профілактичних засобів при онкогенезі з можливостями аліментарного застосування метаболічних форм ліпофільних речовин (каротиноїдів, ретиноїдів, поліфенолів) для селективної модуляції метаболічних процесів в уражених тканинах.

У звітному році опубліковано: 2 навчальних посібники, з них 1 з грифом МОНмолодьспорту України, 4 статті в рейтингових журналах, 7 наукових статей в міжнародних та академічних виданнях, 22 тези наукових конференцій, оформлено  акт впровадження в навчальний процес,  захищено 2 кандидатських дисертації та 3 магістер-ські роботи.

 

10. НДР: Поліморфізм стресових генів та молекулярно-біохімічні механізми клітинного захисту у рослин. Науковий керівник: Волков А.Р.  Фактичний обсяг фінансування за повний період – 140,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 140,0 тис. гривень.

 Для створення рослин із підвищеною активністю ізоформи каталази CAT2  вперше створено рекомбінантний конструкт з кодуючою ділянкою (кДНК) Cat2 під контролем конститутивного промотору CaMV. Оцінено стійкість до стресу та визначено активність антиоксидантних захисних ферментів у нокаутних мутантів КО-CAT2, КО-CAT3 та подвійного мутанту КО-CAT2/3, які мають знижену активність каталази. Для цього зокрема розроблена та оптимізована нова модифікація методу вимірювання активності GR та DHAR у рослинному матеріалі. Вперше показано, що порушення експресії генів Cat2 та Cat3  викликане  зниження активності каталази у арабідопсису може компенсуватись за рахунок активації ізоформи CAT1 та інших антиоксидантних ферментів, зокрема – POD. Встановлено, що характер активації окремих ферментів залежить від застосованої стресової обробки. Отримані результати розширюють та поглиблюють існуючі уявлення про молекулярно-біохімічні механізми стресового впливу важких металів на рослини та збагачують відповідні розділи молекулярної генетики, біохімії та фізіології рослин і можуть бути використані для прогнозування стійкості існуючих сортів сільськогосподарських рослин до підвищених температур і важких металів та для створення нових форм із підвищеною резистентністю до комплексної дії абіотичних стресових факторів, а також - для подальшого вивчення ключових сигнальних ланок та генів/білків, що забезпечують стійкість рослин до різних стресових чинників абіотичної природи.

У 2012 році опубліковано 5 наукових статей, 5 тез доповідей у матеріалах конференцій; складено акт впровадження в навчальний процес; захищено 5 курсових та 1 магістерську роботу.

 

11. НДР: Функціонально-семантична типологія синтаксем у світлі сучасної української граматичної лексикографії.  Науковий керівник: Гуйванюк Н.В. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 163,2 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 82,0 тис. гривень.

У звітному році визначено основні функції синтаксем відповідно до комунікативної ситуації учасників спілкування; системно описано корпус найменувань адресата мовлення, використовуваних сучасними українцями в різних комунікативних ситуаціях.  Результати досліджень використовуються для створення двох граматично-лексикографічних праць: „Словник синтаксем української мови”, аналога якому поки що немає в українському мовознавстві, та „Словник звертань української мови”, аналога якому поки що немає ні в українському, ні в світовому мовознавстві.

За звітний період підготовлено 16 наукових публікацій у фахових виданнях; опубліковано 2 навчальні посібники; захищено 1 кандидатську дисертацію; оформлено акт впровадження результатів досліджень у навчальний процес.

 

12. НДР: Формування української еліти на Буковині, її національно-культурна та суспільно-політична діяльність (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.).  Науковий керівник: Добржанський О.В. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 126,5, зокрема на 2012 рік- 63,5 тис. грн.

Розроблено узагальнену характеристику української еліти Буковини, визначено її соціальну структуру та кількісні характеристики. Досліджено діяльність окремих представників української еліти краю, зокрема О.Маковея, М.Василька, С.Смаль-Стоцького, Є.Пігуляка, І.Тимінського, І.Карбулицького, О.Поповича, В.Воляна, О.Безпалка, Т.Галіпа, І.Семаки, А.Клима, Т.Левицького та ін., здійснено аналіз участі української еліти в національно-культурних процесах. Досліджено формування ідеологічної та політичної еліти українців Буковини, тобто формування соціальної групи діячів культури, науки, представників засобів масової інформації, політиків, службовців, педагогів, юристів та ін., які справляли найбільший вплив на формування ідеології українського суспільства і свідомість мас, а також від імені всього українства захищали національні інтереси.

Виконання проекту дасть можливість вперше в історичній науці встановити особливі та загальні характеристики процесу становлення та формування української еліти Буковини другої половини ХІХ ст. Вперше буде зроблено всебічний аналіз чинників, які сприяли процесам формування еліти або ж гальмували їх. Отримані наукові результати відповідають сучасному рівневі історичних досліджень, які стосуються процесу формування української національної еліти в окремих українських землях, незалежно від їх державної приналежності в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

За результатами досліджень у 2012 році опубліковано 2 монографії, навчальний посібник, 12 наукових статей, 4 тези доповідей; захищено кандидатську дисертацію та 2 магістерські роботи.


Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

 

1. НДР: Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин. Пріоритетний напрям - Раціональне природокористування. Пріоритетний тематичний напрям - Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища. Науковий керівник - Чорней І.І. Фактичний обсяг фінансування – 276,427 тис.грн, зокрема на 2012р. – 144,672 тис.грн.

Вперше в Україні з урахуванням міжнародного досвіду сформовано методологію функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин, Розроблено статут Центру, стратегія його розвитку та план роботи. Започатковано формування генобанку – польового (25 видів), насіннєвого (38 видів), банку рослинного матеріалу in vitro (12 видів), облаштовано еталонні ділянки раритетних видів як джерело посадкового матеріалу для їх репатріації, проведено заходи з реконструкції природних популяцій чотирьох видів, створено базу даних по цих видах.

Практична цінність результатів виконання НДР полягає передусім у забезпеченні повноцінного функціонування (відповідно до існуючих у світі стандартів) Центру штучного розведення рідкісних та зникаючих видів флори Карпат і Поділля. Створення таких центрів передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки», Законами України «Про рослинний світ» (статті 5 і 26), «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (Додаток 7). До числа споживачів наукової продукції, отриманої в процесі виконання НДР, належать національні природні парки та заповідники, як спеціалізовані природоохоронні установи одним з основним напрямків діяльності яких є збереження раритетних видів рослин.

За результатами досліджень опубліковано 7 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 11 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 28 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; 4 монографії; 2 навчальних посібники (у тому числі 1 з грифом МОНмолодьспорту); подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію; захищено5 магістерських робіт.

 

2. НДР: Розробка експерементальних алгоритмів формування та аналізу частково когерентних сингулярно-оптичних пучків для предачі сигналів. Пріоритетний напрям - Інформаційні та комунікаційні технології. Пріоритетний тематичний напрям - Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій. Науковий керівник - Полянський П.В. Фактичний обсяг фінансування – 302,409 тис.грн, зокрема на 2012р. – 158,270 тис.грн.

Розроблено алгоритми формування скалярних частково когерентних сингулярних пучків для передачі оптичних сигналів. Алгоритми базуються на некогерентному змішуванні скалярних та/або поляризаційно ортогональних компонент, хоча б одна з яких містить сингулярність типу оптичного вихору. Із застосуванням оригінального методу дифракційної діагностики оптичних вихорів у повністю когерентних та частково просторово когерентних і поліхроматичних світлових полях визначено параметри сингулярних пучків, стійкі до неконтрольованих зовнішніх збурень, зокрема при поширенні оптичного сигналу через турбулентну атмосферу. Експериментально підтверджено доцільність та ефективність застосування комбінованих пучків досліджуваного класу при створенні сингулярно-оптичних маніпуляторів для керування мікро- і наночастинками.

Результати даної НДР можуть бути використаними при розробці та проектуванні систем оптичного зв’язку у відкритому (атмосферному) каналі. При цьому, використання комбінованих пучків розробленого виконавцями НДР типу матиме визначені переваги перед строго когерентним оптичним зв’язком, зокрема через нижчу чутливість сингулярних параметрів таких пучків порівняно із строго когерентними оптичними вихорами до неконтрольованих збурень на трасі поширення. Області застосування – нанотехнології, медицина, фармакологія, прецизійна хімія – галузі, у яких критично важливою є можливість безконтактного (неруйнівного) маніпулювання із надмалими кількостями речовини.

За результатами досліджень опубліковано 4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 5 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 6 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 13 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; розділи у 2 закордонних монографіях; 6 навчальних посібників (у тому числі 2 з грифом МОНмолодьспорту); захищено 1 кандидатську дисертацію та 17 магістерських робіт.

 

3. НДР: Розробка оптичних пінцетів на основі поляризаційно неоднорідних оптичних пасток. Пріоритетний напрям - Інформаційні та комунікаційні технології. Пріоритетний тематичний напрям - Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій. Науковий керівник - Мохунь І.І. Фактичний обсяг фінансування – 213тис.грн, зокрема на 2012р. – 111,458 тис.грн.

Розроблений та експериментально протестований новий метод вимірювання параметрів поперечної компоненти вектора Умова-Пойнтінга когерентної хвилі довільного вигляду, що вперше дозволяє експериментально отримувати параметри поперечних потоків енергії електромагнітного поля. Запропонований спосіб утворення самозвідних оптичних пасток. Запропонований та реалізований макет оптичного пінцету, якій дозволяє захоплювати та маніпулювати мікрооб’єктами незалежно від їх оптичних характеристик.

В прикладному аспекті отримані результати є основою для розробки нового типу оптичних пінцетів з поляризаційно неоднорідними оптичними пастками. Запропоновані в результаті розробки схеми оптичних пінцетів вигідно відрізняються від існуючих аналогів значно меншою передбачаємою вартістю та простотою виконання. При цьому запропоновані технічні рішення дозволяють формувати як світлі так і темні оптичні пастки, що дає можливість використання таких пристроїв для захоплення мікро та нанооб’єктів з оптичними характеристиками будь-якого типу

Результати виконання науково-дослідного проекту можуть бути використані в медицині (акушерство та гінекологія, штучне запліднення); генній інженерії (створення нових клітинних утворень); мікробіології (формування надчистих біологічних систем з елементами одного типу, розмірами, іншими характеристиками, які можуть бути ідентифіковані); хімії та матеріалознавстві (створення нових матеріалів, в яких спостерігається певні закономірності зміни структури на мікро рівні, чергування, спеціального розташування та ін. мікроелементів сполук).

За результатами досліджень опубліковано 9 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 11 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 1 статтю у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 монографії ( утому числі розділи у 2 закордонних монографіях); 2 навчальних посібники з грифом МОНмолодьспорту; подано до розгляду спеціалізовану вчену раду 1 докторську дисертацію; захищено 1 кандидатську дисертацію та 8 магістерських робіт.

 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

 

1. НДР:  Розробка методик діагностики структурних порушень нанорозмірних систем за даними дифракції Х- променів та електронів. Пріоритетний напрям - нові речовини і матеріали. Пріоритетний тематичний напрям - цільові дослідження  щодо  отримання  нових  матеріалів, їх з'єднання і оброблення. Науковий керівник - Фодчук І.М.  Фактичний обсяг фінансування на 2012 р. – 140 тис.грн

Розроблені методики та відповідно модифіковані алгоритми та створене програмне забезпечення комп’ютерного моделювання процесів розсіяння Х- променів надгратковими системами відкривають принципово нові можливості для отримання спектрально селективної інформації про структурне розупорядковання на границях розділу нанорозмірних шарів, про характер структурних змін у дефектній системі у приповерхневих шарах після імплантації іонів різних енергій та доз. Зокрема: розроблено методику цифрової обробки картин дифракції електронів на відбивання (картин Кікучі) та створено алгоритм по визначенню компонент тензора деформацій у площині для зразків, що досліджуються методом дифракції розсіяних електронів; здійснено модифікацію методики визначення компонент тензора деформацій для багатохвильової дифракції Х-променів, зокрема у кристалах з одномірними деформаціями; проведено комплексні дослідження кристалічної та магнітної мікроструктури нанокомпозитного матеріалу g-Fe2O3 / a-Fe2O3.

У результаті виконання проекту розроблено розроблено нові експериментальні та теоретичні методики діагностики багатошарових нанорозмірних систем, що містять квантові ями, точки та дроти на основі нових підходів обробки та аналізу картин дифракції електронів та даних високороздільної Х- променевої дифрактометрії; удосконалено існуючі методики Х-променевої діагностики структурних нанорозмірних порушень на границях розділу багатошарових нанорозмірних систем; запропоновано нові методики цифрової обробки картин дифракції електронів на відбивання (картин Кікучі) на основі вейвлет-аналізу;

За результатами досліджень у 2012 році опубліковано 6 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 7 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту; захищено 2 магістерські роботи.

 

2. НДР: Система двовимірної поляризаційно-корреляційної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин людини для ранньої діагностики онкологічних захворювань. Пріоритетний напрям - Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Пріоритетний тематичний напрям - Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя. Науковий керівник - Сахновський М.Ю. Фактичний обсяг фінансування на 2012 р. – 115 тис.грн

Розроблено технологію двовимірного поляризаційно-кореляційного томографування біологічних тканин і рідин, яка базується на експериментальному вимірюванні та діагностичному використанні сукупності нових параметрів – комплексного ступеня взаємної поляризації (КСВП) поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень і комплексного ступеня взаємної анізотропії (КСВА) полікристалічних протеїнових мереж.

Розроблено нові алгоритми визначення КСВП і КСВА на основі даних про координатні розподіли станів поляризації точок лазерного зображення та визначені найбільш чутливі статистичні, кореляційні та фрактальні параметри до зміни орієнтацій оптичних осей та двопроменезаломлення сітки біологічних кристалів оптично тонких шарів біопсії тканин жіночої репродуктивної сфери та зразків кров є основою нової діагностики виникнення доброякісної пухлини (фіброміоми) тканини міометрія та реалізації диференціація ранніх (дисплазія) передракових змін оптичних властивостей сітки біологічних кристалів тканини шийки матки.

Реалізована діагностика онкологічного стану оптично товстих тканин міометрія та ендометрія, що є узагальненням новітніх “двоточкові” або поляризаційно-кореляційні підходів, вперше запропонованих в роботах Горі (США), Фріберга (Швеція), Еліса (США).

За результатами досліджень 2012 року опубліковано 9 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 5 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 1 монографію; 1 підручник з грифом МОНмолодьспорту; подано заявки на отримання 3 патентів.

 

3. НДР: Географічні засади збалансованого розвитку природно-ресурсного потенціалу України. Пріоритетний напрям - Раціональне природокористування. Пріоритетний тематичний напрям - Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища. Науковий керівник - Руденко В.П. Фактичний обсяг фінансування на 2012 р. – 155 тис.грн.

Вперше здійснена вартісна переоцінка ПРП природних (фізико-географічних) регіонів України у цінах 2006-2010 р.р. у розрізі всіх фізико-географічних районів, областей, країв, підзон, зон, країн за новою (2003 р.) схемою районування. Проведена картографічна візуалізація кількісних і насамперед вартісних оцінок ПРП, виконаних по всіх первинних природних (фізико-географічних) регіонах держави. Узагальненням сучасного рівня картографічної вивченості ПРП є запропонований виконавцями НДР варіант відповідного тематичного атласу  - "Україна. Природно-ресурсний потенціал". Вперше здійснені палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою півдня Східної Європи; удосконалене карстово-спелеологічне районування Українських Карпат та Прут-Дністровського межиріччя; обґрунтоване поняття підземних палеоландшафтів та для реконструкції середовища за печерними відкладами застосований палеоентомологічний метод.

Результати палеонтологічних, карстологічних, палеогеографічних досліджень використані у виробничій діяльності Чернівецького відділу ВАТ "Геотехнічний інститут", Чернівецької геологічної партії Львівської ГРЕ об‘єднання "УкрЗахідгеологія", в інженерно-геологічних спелео-карстологічних висновках Управління МНС у Чернівецькій області. Вони використані при складанні Кадастру спелеоресурсів України в рамках робіт Комісії з обліку й опису печер Української спелеогеологічної асоціації (УСА) та Українського інституту спелеології  та карстології НАН та МОН України.

За результатами досліджень у 2012 році опубліковано 3 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 20 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; 2 монографії; 1 підручник; подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 докторську та 1 кандидатську дисертацію; захищено 2 кандидатські дисертації та 5 магістерських робіт.

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster*™дҐй@F=CЉ§вchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ