Facebook Instagram Youtube

Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorШc@Qqп†4chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeШc@Qqп†4chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionШc@Qqп†4chnu.edu.ua

ќновлено
11-10-2019
16:56

 Ќаукова д≥€льн≥сть

¬≥дпов≥дно до ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 7.09.2011р. є942 ун≥верситет виконуЇ науково роботу за основними пр≥оритетними науковими напр€мами: фундаментальн≥ науков≥ досл≥дженн€ з найб≥льш важливих проблем розвитку науково-техн≥чного, соц≥ально-економ≥чного, сусп≥льно-пол≥тичного, людського потенц≥алу дл€ забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ ”крањни та сталого розвитку сусп≥льства ≥ держави; ≥нформац≥йн≥ та комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ; рац≥ональне природокористуванн€; науки про житт€, нов≥ технолог≥њ проф≥лактики та л≥куванн€ найпоширен≥ших захворювань; нов≥ речовини ≥ матер≥али.

 ≥льк≥сть наукових та науково-педагог≥чних кадр≥в у 2010 роц≥ складала 1245 ос≥б, доктор≥в наук 108, кандидат≥в наук – 603. ” 2011 роц≥ к≥льк≥сть складала 1248 ос≥б, доктор≥в наук 115, кандидат≥в наук – 637. ” 2012 роц≥ чисельн≥сть штатних наукових та науково-педагог≥чних прац≥вник≥в складала 1239 ос≥б, у тому числ≥ доктор≥в наук 125, кандидат≥в наук – 686.

                      

” 2012 роц≥ в ун≥верситет≥ виконувалос€ 130 науково-досл≥дних роб≥т, з €ких 82 кафедральн≥, 30 – держбюджетних (24 – фундаментальних ≥ 6 – прикладних), а також 18 догов≥рних роб≥т (10 - госпдогов≥рн≥). «агальний обс€г ф≥нансуванн€ склав 4625,9 тис.грн., у тому числ≥ 23,9 тис.грн на збереженн€ об’Їкт≥в, що становл€ть нац≥ональне надбанн€.

 атегор≥њ

роб≥т

2010

2011

2012

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

‘ундаментальн≥

29

2570,8

32

2755,5

30

3113,1

ѕрикладн≥

13

2289,3

10

1251,9

8

1059,4

√оспдогов≥рн≥

8

390,0

7

350,0

10

429,5

” 2012 роц≥ за «”годою про сп≥вроб≥тництво м≥ж ƒержавним фондом фундаментальних досл≥джень ”крањни та фондом фундаментальних досл≥джень –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ» виконувалось 3 науково-досл≥дних проекти. «а програмою м≥жнародного сп≥вроб≥тництва ”крањни з≥ —ловен≥Їю реал≥зовано 1 науковий проект та 1 науково-досл≥дний проект у рамках сп≥впрац≥ з –ос≥йською ‘едерац≥Їю. 3 наукових роботи виконано за грантом ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих учених.

 

                         

 

” зв≥тному 2012 роц≥ в≥дкрито 1 спец≥ал≥зовану вчену раду по захисту докторських дисертац≥й. Ќа даний час в ун≥верситет≥ працюЇ 11 спец≥ал≥зованих вчених рад (6 докторських та 5 кандидатських). ” 2012 роц≥ по вс≥х спец≥ал≥зованих вчених радах захищено 87 дисертац≥й, у тому числ≥ 81 кандидатська та 6 докторських дисертац≥й.

ѕрот€гом 2012 року до ћонмолодьспорту ”крањни направлено документи на розширенн€ мереж≥ асп≥рантських спец≥альностей. «агалом спец≥альностей 79, з них 30 – докторських. ≈фективн≥сть асп≥рантури (захист ≥ поданн€ дисертац≥њ в спецраду) у 2012 роц≥ склала 78%. јсп≥рантами, докторантами, здобувачами – сп≥вроб≥тниками ун≥верситету за 2010 р≥к захищено 8 докторських та 77 кандидатських дисертац≥й, за 2011 р≥к захищено 9 докторських та 60 кандидатських дисертац≥й, за 2012 р≥к захищено захищено 5 докторських та 65 кандидатських дисертац≥й.

” 2012 роц≥ сп≥вроб≥тниками ун≥верситету видано 64 монограф≥њ, 22 п≥дручники 221 навчальний пос≥бник, 309 статтей у м≥жнародних журналах. « грифом ћќЌмолодьспорт ”крањни вийшло 60 видань. «а кордоном видано 8 монограф≥й. ¬≥д загальноњ к≥лькост≥ публ≥кац≥й у наукових виданн€х майже 9% складають статт≥ в пров≥дних м≥жнародних журналах. ѕитома к≥льк≥сть монограф≥й, п≥дручник≥в ≥ навчальних пос≥бник≥в в≥д загальноњ к≥лькост≥ публ≥кац≥й у 2012 роц≥ складаЇ 9%.

” 2012 роц≥ проведено 28 наукових сем≥нар≥в ≥ конференц≥й, зокрема:

-    ≤≤-а ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ «‘≥зико-технолог≥чн≥ проблеми рад≥отехн≥чних пристроњв, засоб≥в телекомун≥кац≥й, нано- та м≥кроелектрон≥ки» (ћексика, ‘ранц≥€, ѕольща, Ћитва, –ос≥€);

-    VI ћ≥жнародна наукова конференц≥€  «јктуальн≥ проблеми германськоњ ф≥лолог≥њ в ”крањн≥» (”крањна,–умун≥€, –ос≥€);

-    V ћ≥жнародна ≥хт≥олог≥чна науково-практична конференц≥€ « —учасн≥ проблеми теоретичноњ ≥ практичноњ ≥хт≥олог≥њ» (”крањна, –ос≥€, Ѕ≥лорус≥€, ћолдова, ”збекистан, —ловаччина, ≤ран);

-    ћ≥жнародна наукова конференц≥€ «≈волюц≥€ та антропоген≥зац≥€ ландшафт≥в передг≥рських ≥ г≥рських територ≥й» (”крањна, Ѕельг≥€, ѕольща, –умун≥€, –ос≥€);

Ќауково-досл≥дна та ≥нновац≥йна робота студент≥в Ї важливим напр€мом п≥дготовки майбутн≥х вчених та фах≥вц≥в високоњ квал≥ф≥кац≥њ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ та нерозривною складовою Їдиного процесу: навчально – виховного ≥ науково - ≥нновац≥йного. ” навчальних планах вс≥х спец≥альностей ун≥верситету передбачаЇтьс€ академ≥чн≥ години на виконанн€ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в. —туденти, €к≥ навчаютьс€ за планами з отриманн€м квал≥ф≥кац≥њ маг≥стр≥в, виконують науков≥ маг≥стерськ≥ роботи, майбутн≥ спец≥ал≥сти та бакалаври також виконують роботи, б≥льша частина €ких Ї науковими за своњм зм≥стом.

« метою всеб≥чного спри€нн€ науково-досл≥дн≥й робот≥, винах≥дницьк≥й та творч≥й д≥€льност≥ студент≥в, асп≥рант≥в та молодих вчених, забезпеченн€ системного п≥дходу до п≥дготовки науково-педагог≥чних кадр≥в вищоњ квал≥ф≥кац≥њ, збереженн€ ≥ розвитку ≥нтелектуального потенц≥алу ун≥верситету в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ функц≥онуЇ –ада з науково-досл≥дноњ роботи студент≥в.

–ада виконуЇ наступн≥ функц≥њ: орган≥зовуЇ проведенн€ студентських конференц≥й, конкурс≥в, ол≥мп≥ад тощо; забезпечуЇ публ≥кац≥ю наукових праць студент≥в; узагальнюЇ досв≥д орган≥зац≥њ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в на окремих факультетах та рекомендуЇ шл€хи вдосконаленн€ њњ форм та метод≥в;спри€Ї залученню студент≥в до науково-досл≥дноњ роботи на факультет≥ та забезпеченню участ≥ студент≥в факультету в заходах ≥нших вуз≥в, що спри€ють розвитку науково-досл≥дноњ студентськоњ роботи; розробл€Ї заходи з актив≥зац≥њ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в на факультет≥ та бере участь у плануванн≥, контрол≥ ≥ обл≥ку науково-досл≥дноњ роботи студент≥в на факультет≥ та кафедрах.

«а зв≥тн≥й пер≥од виконано ≥ захищено 1783 дипломних роб≥т, у тому числ≥ 755 реальних дипломних проект≥в.

” 2012 роц≥ 6209 студенти брали участь у виконан≥ Ќƒ–. ќсновн≥ науков≥ результати, що отриман≥ студентами, висв≥тлен≥ в 1838 публ≥кац≥€х, у тому числ≥ 1665 самост≥йних. «а в≥дм≥нну навчальну та науково – досл≥дну д≥€льн≥сть студенти ун≥верситету отримали 5 стипенд≥й ѕрезидента ”крањни, 3 – ¬ерховноњ –ади, 1 –  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в,а також  31 ≥менн≥ стипенд≥њ ≥ прем≥њ державного та рег≥онального р≥вн€.

ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ п≥дготовц≥ наступноњ генерац≥њ науковц≥в. “алановита молодь ун≥верситету закр≥плена за досв≥дченими викладачами та поЇднана у науков≥ гуртки ≥ проблемн≥ групи. ” 2012 роц≥ в ун≥верситет≥ д≥€ли 58 наукових гуртк≥в, 8 проблемних груп, 2 конструкторських бюро, у робот≥ €ких брало участь б≥льше 1000 студент≥в. ‘ункц≥онують студентськ≥ в≥дд≥ленн€ ћ≥жнародного  товариства ≥нженер≥в - оптик≥в (SPIE) та јмериканського оптичного товариства  (OSA), —тудентська громадська орган≥зац≥€ „Ќ” «≈кос», ¬сеукрањнська студентська орган≥зац≥€ «≈колог≥чн≥ ≥н≥ц≥ативи», ќбласна студентська орган≥зац≥€ «„ергафф-‘онд», —тудентське економ≥чне наукове товариство „Ќ” (—Ќ≈“), ѕол≥тичне наукове товариство студент≥в та асп≥рант≥в, ѕол≥тичний дискус≥йний клуб, ™вро – клуб, —тудентський клуб «¬олонтер»,  луб слов’€нського к≥но, ÷ентр слав≥стичних студ≥й, ƒискус≥йний клуб «—оц≥олог в квадрат≥», ‘≥лософсько – дискус≥йний клуб « ќЋќ», ёридична кл≥н≥ка та ≥н.

ќбдарован≥ студенти 3-5-х курс≥в ф≥зичного факультету активно залучаютьс€ до роботи конструкторського бюро «јЋ≈‘», що працюЇ в 4-х напр€мках: системи захисту ≥нформац≥њ, ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ, телекомун≥кац≥йн≥ системи, ауд≥о технолог≥њ.

јктивно працюЇ ун≥верситетська л≥тстуд≥€ ≥мен≥ —тепана Ѕудного. Ќа зас≥данн€х обговорювалис€ твори л≥тстуд≥йц≥в, а також з≥ студентами д≥лилис€ своњм досв≥дом письменники, л≥тературознавц≥, перекладач≥.

—туденти ун≥верситету Ї активними учасниками наукових заход≥в: виступають ≥з допов≥д€ми на наукових конференц≥€х, публ≥кують науков≥ статт≥, беруть участь в ун≥верситетських та всеукрањнських студентських ол≥мп≥адах та конкурсах наукових роб≥т.

“ак у 2012 роц≥ в ≤ етап≥ всеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади вз€ли участь 469 студент≥в, у ≤≤ етап≥ – 67, 7 студент≥в стали переможц€ми. ” ¬сеукрањнському  конкурс≥ студентських Ќƒ– стали переможц€ми 6 студент≥в ун≥верситету.

—тудентська команда у склад≥ ≤ванчука ќ., яковлЇва ≤.,  ул≥ш ¬., ѕшеничного ќ. стала призером (≤≤≤ м≥сце) ћ≥жнародного конкурсу Earth Rover 2012 у “ехн≥чному ун≥верситет≥ ћолдови ( ишин≥в).

Ќа кафедр≥ математичних проблем управл≥нн€ ≥ к≥бернетики факультету комп’ютерних наук студент Ѕукатар Ќ.ќ. одержуЇ стипенд≥ю ≥мен≥ академ≥ка √лушкова ¬.ћ.

—тудентки кафедри сучасних ≥ноземних мов та перекладу виграли стипенд≥ю в рамках проекту DAAD ≥ прот€гом 2х тижн≥в перебували у м. –егензбург (Ѕавар≥€,Ќ≥меччина).

Ќа 12 м≥жнародному конкурс≥ з украњнськоњ мови ≥м. ѕ. яцика нагороджена дипломом та в≥дзнакою союзу украњнок јвстрал≥њ за 1 м≥сце в обласному етап≥ 12 м≥жнародного  онкурсу з украњнськоњ мови ≥м. ѕетра яцика ( ињв, 2012 р.).

“роЇ студент≥в кафедри романськоњ ф≥лолог≥њ та перекладу пройшли мовне стажуванн€ у ћецькому ун≥верситет≥ ≥м.. ѕол€ ¬ерлена (‘ранц≥€). —туденти кафедри германського, загального ≥ пор≥вн€льного мовознавства отримали стипенд≥њ в Ќ≥мечинн≥ та јвстр≥њ. —туденти активно сп≥впрацюють з «Gedankendach», а також були волонтерами п≥д час проведенн€ ™вро -2012. —тудентка кафедри теор≥њ ≥ практики перекладу проходила перекладацьку практику в ѕосольств≥ ”крањни в –еспубл≥ц≥ —енегал. —тудент кафедри ірунтознавства проходив стажуванн€ ягеллонського ун≥верситету (м.  рак≥в). 8 студент≥в кафедри ф≥зичноњ географ≥њ та  рац≥онального природокористуванн€ брали участь у робот≥ ≤≤≤-њ ѕольовоњ л≥тньоњ школи – сем≥нару на баз≥ „орног≥рського географ≥чного стац≥онару Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету – пров≥дному науковому центр≥ г≥рського ландшафтознавства.

—туденти кафедри еколог≥њ та б≥омон≥торингу брали активну участь у рейдах молод≥жного сан≥тарно-еколог≥чного загону, що функц≥онуЇ при Ўевченк≥вськ≥й райрад≥ м.„ерн≥вц≥.

—туденти кафедри маркетингу приймали участь у VI ћ≥жнародному студентському конкурс≥ PR – проект≥в ««олотий компас» (вийшли в ф≥нал) , «ѕ≥дприЇмство 2020, €ким його бачиш ти?»( ув≥йшли в “ќѕ-10 кращих роб≥т конкурсу) , «ѕ≥дприЇмство 2020: ≥дењ студент≥в» (≥менний сертиф≥кат) , VI Ѕуковинському студентському фестивал≥ реклами (ƒиплом за ≤≤≤ м≥сце у ном≥нац≥њ «—оц≥альна реклама»), ≤≤≤ ¬сеукрањнський фестиваль дизайну та реклами «Ќазустр≥ч ™¬–ќ-2012»  (ƒиплом за ≤ м≥сце за напр€мом «√еограф≥чний дизайн ≥ реклама» у ном≥нац≥њ «ѕлакат»).

ўор≥чно на баз≥ ун≥верситету провод€тьс€ студентськ≥ науково – практичн≥ конференц≥њ м≥жнародного, всеукрањнського та рег≥онального р≥вн€. «окрема у 2012 роц≥ проведено:

- —тудентська наукова конференц≥€, де було представлено 1414 студентських допов≥дей. ћатер≥али конференц≥њ надрукован≥ у 5 томах.

- ≤≤≤ ‘естиваль психолог≥њ та психотерап≥њ.

- VI ћ≥жнародна наукова конференц≥€ «актуальн≥ проблеми германськоњ ф≥лолог≥њ в ”крањн≥».  ≥льк≥сть учасник≥в - 91.

-  ѕерша ¬сеукрањнська школа з ф≥нансового права, у €к≥й вз€ло участь майже 70 студент≥в ≥з 17 пров≥дних юридичних виш≥в ”крањни.

- ≤≤ ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ « ‘≥зико – технолог≥чн≥ проблеми рад≥отехн≥чних пристроњв, засоб≥в телекомун≥кац≥й, нано- та м≥кроелектрон≥ки».  ≥льк≥сть учасник≥в - 124.

- ѕ≥дсумкова науково-практична конференц≥€ ≤≤ туру ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥ з географ≥чних наук ≥ серед вищих навчальних заклад≥в.

—еред науково-педагог≥чних прац≥вник≥в у 2012 роц≥ молодь складаЇ 37,5%. ќсновним джерелом поповненн€ викладацьких та наукових кадр≥в Ї асп≥рантура та докторантура ун≥верситету. јсп≥рантськ≥ спец≥альност≥ вже Ї на вс≥х факультетах, зб≥льшилась к≥льк≥сть спец≥ал≥зованих учених рад ≥з захисту кандидатських ≥ докторських дисертац≥й. ” 2012 роц≥ в асп≥рантур≥ навчалос€ 236 асп≥рант≥в, 28 докторант≥в. —п≥вроб≥тниками ун≥верситету захищено 4 докторських та 65 кандидатських дисертац≥й. ≈фективн≥сть асп≥рантури (вчасний захист ≥ поданн€ дисертац≥њ у спецраду) у 2012 роц≥ складаЇ 78 %.

 

–оки

 ≥льк≥сть студент≥в, €к≥ беруть участь у наукових досл≥дженн€х

в≥дсотк≥в

 ≥льк≥сть молодих учених, €к≥ працюють у ¬Ќ« або науков≥й установ≥

¬≥дсоток молодих учених, €к≥ залишаютьс€ у ¬Ќ« або установ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ асп≥рантури

2009

6634 (57,4%)

415 (35%)

86,5%

2010

6746 (59,25%)

460 (37%)

69,4%

2011

6652 (63,3%)

495 (40%)

83,3%

2012

6209 (69,5%)

452 (37,5%)

85,4%

 

” зв≥тному роц≥ виконано 3 наукових проекта зг≥дно з розпор€дженн€м ѕрезидента ”крањни «ѕро призначенн€ грант≥в ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих учених на 2012 р≥к» в≥д 06 жовтн€ 2012 р. є188/2012 –рп.

„ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за останн≥ роки проведено р€д заход≥в щодо пол≥пшенн€ р≥вн€ ≥нформац≥йного забезпеченн€, а саме:

1. «абезпечено пост≥йне функц≥онуванн€ опорноњ оптико-волоконноњ мереж≥ на баз≥ активного обладнанн€ CISCO, €ка об’ЇднуЇ у Їдину ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йну мережу локальн≥ мереж≥ ус≥х навчальних корпус≥в, науковоњ б≥бл≥отеки та студм≥стечка. ѕропускна здатн≥сть опорноњ мереж≥ (1√б≥т/с) дозвол€Ї розробл€ти та впроваджувати систему автоматизац≥њ роботи ¬Ќ«, систему дистанц≥йного навчанн€, а також системи мультимед≥йного характеру.

2. –еал≥зовано €к≥сний доступ до мереж≥ ≤нтернет.

” 2012 роц≥ ун≥верситет зб≥льшив пропускну здатн≥сть зовн≥шнього ≥нтернет-каналу до 1√б≥т/с. ¬с≥ навчальн≥ корпуси та наукова б≥бл≥отека п≥дключен≥ до мереж≥ ≥нтернет, а також чотири з шести студентських гуртожитк≥в. —п≥вроб≥тники ун≥верситету мають доступ до мереж≥ ≥нтернет через локальн≥ мереж≥ навчальних корпус≥в. —туденти ж мають доступ до мереж≥ ≥нтернет €к через комп’ютерн≥ класи ун≥верситету, так ≥ через локальну мережу студентських гуртожитк≥в.

3. Ќадано доступ до електронних колекц≥й науковоњ пер≥одики з локальноњ мереж≥ ун≥верситету.

”н≥верситет продовжуЇ приймати участь в проект≥ "≈лектронна б≥бл≥отека ”крањни: створенн€ ÷ентр≥в знань в ун≥верситетах ”крањни". ћета проекту – ≥нтеграц≥€ украњнськоњ академ≥чноњ сп≥льноти до св≥товоњ науки, подоланн€ в≥д≥рваност≥ в≥д св≥тового наукового контексту.

¬икладач≥ та студенти ун≥верситету отримали доступ до бази даних "Ќаука ќнлайн" в≥д East View – 40 найавторитетн≥ших рос≥йських видань з сусп≥льно-пол≥тичних та гуман≥тарних наук (арх≥в з 2000 року). –есурс було передплачено на терм≥н с≥чень-червень 2012р.

” 2012 р. в рамках проекту було отримано доступи до ≥нших ≥нформац≥йних ресурс≥в, зокрема: ≈Ѕ— IPRbooks в≥д IPR MEDIA; ≈Ѕ ¬идавництва "√ребенн≥ков"; мультидисципл≥нарна Ѕƒ Multi-Science; Ѕƒ јмериканського математичного товариства MathSciNet; Ѕƒ видавництва Palgrave Macmillan; Ѕƒ  Nature Publishing Group; ресурси Encyclopaedia Britannica (Academic Edition та Britannica Image Quest); повнотекстова бази даних науковоњ, навчальноњ та художньоњ л≥тератури "Ѕиблио–оссика"; EBSCO (п’€ть нових тематичних баз даних); ≥нформац≥йн≥ ресурс≥в компан≥њ Kluwer юридичного спр€муванн€ (Kluwer Arbitrations, Kluwer Law Online); база даних Mary Ann Liebert Publishing

4. «абезпечено доступ баз даних пров≥дних наукових видавництв св≥ту про патентно-л≥ценз≥йну д≥€льн≥сть.

” 2012 роц≥ ун≥верситетом забезпечено доступ €к до бази даних патент≥в ”крањни – ”крпатент, так ≥ до наступних патентних баз: –оспатент – база даних патент≥в –ос≥њ; Free patents online патентна база дозвол€Ї зд≥йснювати пошук у Ѕƒ патентного в≥домства —Ўј, ™вропейського патентного в≥домства, ¬сесв≥тньоњ орган≥зац≥њ ≥нтелектуальноњ власност≥ ≥ японському патентному в≥домств≥; USPTO - повнотекстова база даних патентного в≥домства —Ўј.

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterШc@Qqп†4chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”