Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЊътy"@СЃо’_chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЊътy"@СЃо’_chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЊътy"@СЃо’_chnu.edu.ua
assistant.admissionЊътy"@СЃо’_chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЊътy"@СЃо’_chnu.edu.ua

Оновлено
20-04-2021
12:17

 Наукова діяльність

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7.09.2011р. №942 університет виконує науково роботу за основними пріоритетними науковими напрямами: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали.

Кількість наукових та науково-педагогічних кадрів у 2010 році складала 1245 осіб, докторів наук 108, кандидатів наук – 603. У 2011 році кількість складала 1248 осіб, докторів наук 115, кандидатів наук – 637. У 2012 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1239 осіб, у тому числі докторів наук 125, кандидатів наук – 686.

                      

У 2012 році в університеті виконувалося 130 науково-дослідних робіт, з яких 82 кафедральні, 30 – держбюджетних (24 – фундаментальних і 6 – прикладних), а також 18 договірних робіт (10 - госпдоговірні). Загальний обсяг фінансування склав 4625,9 тис.грн., у тому числі 23,9 тис.грн на збереження об’єктів, що становлять національне надбання.

Категорії

робіт

2010

2011

2012

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

29

2570,8

32

2755,5

30

3113,1

Прикладні

13

2289,3

10

1251,9

8

1059,4

Госпдоговірні

8

390,0

7

350,0

10

429,5

У 2012 році за «Угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень України та фондом фундаментальних досліджень Російської Федерації» виконувалось 3 науково-дослідних проекти. За програмою міжнародного співробітництва України зі Словенією реалізовано 1 науковий проект та 1 науково-дослідний проект у рамках співпраці з Російською Федерацією. 3 наукових роботи виконано за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

 

                         

 

У звітному 2012 році відкрито 1 спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій. На даний час в університеті працює 11 спеціалізованих вчених рад (6 докторських та 5 кандидатських). У 2012 році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 87 дисертацій, у тому числі 81 кандидатська та 6 докторських дисертацій.

Протягом 2012 року до Монмолодьспорту України направлено документи на розширення мережі аспірантських спеціальностей. Загалом спеціальностей 79, з них 30 – докторських. Ефективність аспірантури (захист і подання дисертації в спецраду) у 2012 році склала 78%. Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2010 рік захищено 8 докторських та 77 кандидатських дисертацій, за 2011 рік захищено 9 докторських та 60 кандидатських дисертацій, за 2012 рік захищено захищено 5 докторських та 65 кандидатських дисертацій.

У 2012 році співробітниками університету видано 64 монографії, 22 підручники 221 навчальний посібник, 309 статтей у міжнародних журналах. З грифом МОНмолодьспорт України вийшло 60 видань. За кордоном видано 8 монографій. Від загальної кількості публікацій у наукових виданнях майже 9% складають статті в провідних міжнародних журналах. Питома кількість монографій, підручників і навчальних посібників від загальної кількості публікацій у 2012 році складає 9%.

У 2012 році проведено 28 наукових семінарів і конференцій, зокрема:

-    ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» (Мексика, Франція, Польща, Литва, Росія);

-    VI Міжнародна наукова конференція  «Актуальні проблеми германської філології в Україні» (Україна,Румунія, Росія);

-    V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція « Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Узбекистан, Словаччина, Іран);

-    Міжнародна наукова конференція «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій» (Україна, Бельгія, Польща, Румунія, Росія);

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації в Чернівецькому національному університеті та нерозривною складовою єдиного процесу: навчально – виховного і науково - інноваційного. У навчальних планах всіх спеціальностей університету передбачається академічні години на виконання науково-дослідної роботи студентів. Студенти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації магістрів, виконують наукові магістерські роботи, майбутні спеціалісти та бакалаври також виконують роботи, більша частина яких є науковими за своїм змістом.

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету в Чернівецькому національному університеті функціонує Рада з науково-дослідної роботи студентів.

Рада виконує наступні функції: організовує проведення студентських конференцій, конкурсів, олімпіад тощо; забезпечує публікацію наукових праць студентів; узагальнює досвід організації науково-дослідної роботи студентів на окремих факультетах та рекомендує шляхи вдосконалення її форм та методів;сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи на факультеті та забезпеченню участі студентів факультету в заходах інших вузів, що сприяють розвитку науково-дослідної студентської роботи; розробляє заходи з активізації науково-дослідної роботи студентів на факультеті та бере участь у плануванні, контролі і обліку науково-дослідної роботи студентів на факультеті та кафедрах.

За звітній період виконано і захищено 1783 дипломних робіт, у тому числі 755 реальних дипломних проектів.

У 2012 році 6209 студенти брали участь у виконані НДР. Основні наукові результати, що отримані студентами, висвітлені в 1838 публікаціях, у тому числі 1665 самостійних. За відмінну навчальну та науково – дослідну діяльність студенти університету отримали 5 стипендій Президента України, 3 – Верховної Ради, 1 – Кабінету Міністрів,а також  31 іменні стипендії і премії державного та регіонального рівня.

Особлива увага приділяється підготовці наступної генерації науковців. Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та поєднана у наукові гуртки і проблемні групи. У 2012 році в університеті діяли 58 наукових гуртків, 8 проблемних груп, 2 конструкторських бюро, у роботі яких брало участь більше 1000 студентів. Функціонують студентські відділення Міжнародного  товариства інженерів - оптиків (SPIE) та Американського оптичного товариства  (OSA), Студентська громадська організація ЧНУ «Екос», Всеукраїнська студентська організація «Екологічні ініціативи», Обласна студентська організація «Чергафф-Фонд», Студентське економічне наукове товариство ЧНУ (СНЕТ), Політичне наукове товариство студентів та аспірантів, Політичний дискусійний клуб, Євро – клуб, Студентський клуб «Волонтер», Клуб слов’янського кіно, Центр славістичних студій, Дискусійний клуб «Соціолог в квадраті», Філософсько – дискусійний клуб «КОЛО», Юридична клініка та ін.

Обдаровані студенти 3-5-х курсів фізичного факультету активно залучаються до роботи конструкторського бюро «АЛЕФ», що працює в 4-х напрямках: системи захисту інформації, інформаційні технології, телекомунікаційні системи, аудіо технології.

Активно працює університетська літстудія імені Степана Будного. На засіданнях обговорювалися твори літстудійців, а також зі студентами ділилися своїм досвідом письменники, літературознавці, перекладачі.

Студенти університету є активними учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть участь в університетських та всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Так у 2012 році в І етапі всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 469 студентів, у ІІ етапі – 67, 7 студентів стали переможцями. У Всеукраїнському  конкурсі студентських НДР стали переможцями 6 студентів університету.

Студентська команда у складі Іванчука О., Яковлєва І., Куліш В., Пшеничного О. стала призером (ІІІ місце) Міжнародного конкурсу Earth Rover 2012 у Технічному університеті Молдови (Кишинів).

На кафедрі математичних проблем управління і кібернетики факультету комп’ютерних наук студент Букатар Н.О. одержує стипендію імені академіка Глушкова В.М.

Студентки кафедри сучасних іноземних мов та перекладу виграли стипендію в рамках проекту DAAD і протягом 2х тижнів перебували у м. Регензбург (Баварія,Німеччина).

На 12 міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика нагороджена дипломом та відзнакою союзу українок Австралії за 1 місце в обласному етапі 12 міжнародного Конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (Київ, 2012 р.).

Троє студентів кафедри романської філології та перекладу пройшли мовне стажування у Мецькому університеті ім.. Поля Верлена (Франція). Студенти кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства отримали стипендії в Німечинні та Австрії. Студенти активно співпрацюють з «Gedankendach», а також були волонтерами під час проведення Євро -2012. Студентка кафедри теорії і практики перекладу проходила перекладацьку практику в Посольстві України в Республіці Сенегал. Студент кафедри ґрунтознавства проходив стажування Ягеллонського університету (м. Краків). 8 студентів кафедри фізичної географії та  раціонального природокористування брали участь у роботі ІІІ-ї Польової літньої школи – семінару на базі Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету – провідному науковому центрі гірського ландшафтознавства.

Студенти кафедри екології та біомоніторингу брали активну участь у рейдах молодіжного санітарно-екологічного загону, що функціонує при Шевченківській райраді м.Чернівці.

Студенти кафедри маркетингу приймали участь у VI Міжнародному студентському конкурсі PR – проектів «Золотий компас» (вийшли в фінал) , «Підприємство 2020, яким його бачиш ти?»( увійшли в ТОП-10 кращих робіт конкурсу) , «Підприємство 2020: ідеї студентів» (іменний сертифікат) , VI Буковинському студентському фестивалі реклами (Диплом за ІІІ місце у номінації «Соціальна реклама»), ІІІ Всеукраїнський фестиваль дизайну та реклами «Назустріч ЄВРО-2012»  (Диплом за І місце за напрямом «Географічний дизайн і реклама» у номінації «Плакат»).

Щорічно на базі університету проводяться студентські науково – практичні конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня. Зокрема у 2012 році проведено:

- Студентська наукова конференція, де було представлено 1414 студентських доповідей. Матеріали конференції надруковані у 5 томах.

- ІІІ Фестиваль психології та психотерапії.

- VI Міжнародна наукова конференція «актуальні проблеми германської філології в Україні». Кількість учасників - 91.

-  Перша Всеукраїнська школа з фінансового права, у якій взяло участь майже 70 студентів із 17 провідних юридичних вишів України.

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція « Фізико – технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки». Кількість учасників - 124.

- Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робі з географічних наук і серед вищих навчальних закладів.

Серед науково-педагогічних працівників у 2012 році молодь складає 37,5%. Основним джерелом поповнення викладацьких та наукових кадрів є аспірантура та докторантура університету. Аспірантські спеціальності вже є на всіх факультетах, збільшилась кількість спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. У 2012 році в аспірантурі навчалося 236 аспірантів, 28 докторантів. Співробітниками університету захищено 4 докторських та 65 кандидатських дисертацій. Ефективність аспірантури (вчасний захист і подання дисертації у спецраду) у 2012 році складає 78 %.

 

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотків

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

6634 (57,4%)

415 (35%)

86,5%

2010

6746 (59,25%)

460 (37%)

69,4%

2011

6652 (63,3%)

495 (40%)

83,3%

2012

6209 (69,5%)

452 (37,5%)

85,4%

 

У звітному році виконано 3 наукових проекта згідно з розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік» від 06 жовтня 2012 р. №188/2012 –рп.

Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича за останні роки проведено ряд заходів щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення, а саме:

1. Забезпечено постійне функціонування опорної оптико-волоконної мережі на базі активного обладнання CISCO, яка об’єднує у єдину інформаційно-телекомунікаційну мережу локальні мережі усіх навчальних корпусів, наукової бібліотеки та студмістечка. Пропускна здатність опорної мережі (1Гбіт/с) дозволяє розробляти та впроваджувати систему автоматизації роботи ВНЗ, систему дистанційного навчання, а також системи мультимедійного характеру.

2. Реалізовано якісний доступ до мережі Інтернет.

У 2012 році університет збільшив пропускну здатність зовнішнього інтернет-каналу до 1Гбіт/с. Всі навчальні корпуси та наукова бібліотека підключені до мережі інтернет, а також чотири з шести студентських гуртожитків. Співробітники університету мають доступ до мережі інтернет через локальні мережі навчальних корпусів. Студенти ж мають доступ до мережі інтернет як через комп’ютерні класи університету, так і через локальну мережу студентських гуртожитків.

3. Надано доступ до електронних колекцій наукової періодики з локальної мережі університету.

Університет продовжує приймати участь в проекті "Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України". Мета проекту – інтеграція української академічної спільноти до світової науки, подолання відірваності від світового наукового контексту.

Викладачі та студенти університету отримали доступ до бази даних "Наука Онлайн" від East View – 40 найавторитетніших російських видань з суспільно-політичних та гуманітарних наук (архів з 2000 року). Ресурс було передплачено на термін січень-червень 2012р.

У 2012 р. в рамках проекту було отримано доступи до інших інформаційних ресурсів, зокрема: ЕБС IPRbooks від IPR MEDIA; ЕБ Видавництва "Гребенніков"; мультидисциплінарна БД Multi-Science; БД Американського математичного товариства MathSciNet; БД видавництва Palgrave Macmillan; БД  Nature Publishing Group; ресурси Encyclopaedia Britannica (Academic Edition та Britannica Image Quest); повнотекстова бази даних наукової, навчальної та художньої літератури "БиблиоРоссика"; EBSCO (п’ять нових тематичних баз даних); інформаційні ресурсів компанії Kluwer юридичного спрямування (Kluwer Arbitrations, Kluwer Law Online); база даних Mary Ann Liebert Publishing

4. Забезпечено доступ баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

У 2012 році університетом забезпечено доступ як до бази даних патентів України – Укрпатент, так і до наступних патентних баз: Роспатент – база даних патентів Росії; Free patents online патентна база дозволяє здійснювати пошук у БД патентного відомства США, Європейського патентного відомства, Всесвітньої організації інтелектуальної власності і Японському патентному відомстві; USPTO - повнотекстова база даних патентного відомства США.

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЊътy"@СЃо’_chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ