Перейти до основного вмісту
Правописна компетентність фахівця
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній
  • Факультет / Інститут Філологічний
  • Форма контролю Залік
  • Кількість кредитів 3

Програму навчальної дисципліни «Правописна компетентність фахівця» розроблено з урахуванням:

  • сучасних вимог до фахівців різних галузей;
  • в контексті становлення професійної мовнокомунікативної компетентності, визначальним складником якої є правописна компетентність;
  • на основі системного погляду на сучасні тенденції потрактування освіченості людини з обовʼязковим урахуванням здатності до передачі мови на письмі у процесі професійної діяльності.

У професіограмі фахівців різних галузей правописна компетентність – це одна з характеристик спеціаліста, оскільки вона є складником професійної мовнокомунікативної компетентності. Тому у професійній діяльності важливе значення мають вміння чітко й послідовно викласти власну думку, дотримуючись правил правопису й граматики, дібрати відповідні лексичні засоби тощо.

У програмі враховуються основні компоненти формування правописної компетентності (когнітивний, операційний, діяльнісний, ціннісно-смисловий та поведінковий).

Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами та студентами знань у галузі орфографії української мови та формування уявлення про основні тенденції правописних норм з урахуванням Українського правопису 2019.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності