Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
ћ≥жнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль Ђ’ай п≥сн€ скликаЇ друз≥вї
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector„]6Ъ*@фРШO8chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office„]6Ъ*@фРШO8chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof„]6Ъ*@фРШO8chnu.edu.ua
assistant.admission„]6Ъ*@фРШO8chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission„]6Ъ*@фРШO8chnu.edu.ua

ќновлено
20-04-2021
13:00

‘орми навчанн€ та орган≥зац≥њ навчального процесу в ун≥верситет≥

Ќавчанн€ студент≥в в ун≥верситет≥ зд≥йснюЇтьс€ за такими формами:

·   денною (очною);

·   заочною (дистанц≥йною);

·   екстернатною.

‘орми навчанн€ можуть бути поЇднан≥. “ерм≥ни навчанн€ за в≥дпов≥дними формами визначаютьс€ можливост€ми виконанн€ осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки (ќѕѕ) фах≥вц≥в певного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€.

Ќавчанн€ за денною та заочною формами навчанн€ зд≥йснюЇтьс€ за кошти державного бюджету, а також на п≥дстав≥ договор≥в м≥ж ун≥верситетом та п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥€ми, ф≥зичними особами.

≈кстернат Ї особливою формою навчанн€ ос≥б (екстерн≥в) дл€ здобутт€ певного р≥вн€ вищоњ осв≥ти шл€хом самост≥йного вивченн€ навчальних дисципл≥н ≥ складанн€ в ун≥верситет≥ зал≥к≥в, екзамен≥в та проходженн€ ≥нших форм п≥дсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Ќавчальний процес в ун≥верситет≥ реал≥зуЇтьс€ в таких формах: навчальн≥ зан€тт€, виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань, практики, контрольн≥ заходи, самост≥йна робота.

ќсновними видами навчальних зан€ть Ї: лекц≥њ, лабораторн≥, практичн≥, сем≥нарськ≥ зан€тт€, комп’ютерний практикум та консультац≥њ.

Ћекц≥€ – основний вид навчальних зан€ть, призначених дл€ викладенн€ теоретичного матер≥алу. “ематика лекц≥й визначаЇтьс€ робочою програмою навчальноњ дисципл≥ни.

Ћекц≥њ провод€тьс€ лекторами – професорами ≥ доцентами, а також пров≥дними науковими прац≥вниками та спец≥ал≥стами, запрошеними дл€ читанн€ лекц≥й.

Ћекц≥€ проводитьс€ у в≥дпов≥дно обладнаних прим≥щенн€х – аудитор≥€х.

Ћабораторне зан€тт€ – вид навчального зан€тт€, на €кому студент п≥д кер≥вництвом викладача проводить натурн≥ або ≥м≥тац≥йн≥ експерименти чи досл≥дженн€ з метою практичного п≥дтвердженн€ окремих теоретичних положень, набуваЇ практичних навичок роботи з лабораторним обладнанн€м, оснащенн€м, обчислювальною техн≥кою, вим≥рювальною апаратурою, оволод≥ваЇ методикою експериментальних досл≥джень у конкретн≥й предметн≥й галуз≥ та обробки отриманих результат≥в.

Ћабораторн≥ зан€тт€ провод€тьс€ у спец≥ально оснащених навчальних лаборатор≥€х з використанн€м обладнанн€, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторних макет≥в, установок та ≥н.). Ћабораторн≥ зан€тт€ можуть проводитис€ також в умовах реального профес≥йного середовища (на п≥дприЇмств≥, в наукових лаборатор≥€х тощо).

ѕерел≥к тем лабораторних зан€ть визначаЇтьс€ робочою програмою навчальноњ дисципл≥ни.

Ћабораторне зан€тт€ включаЇ проведенн€ контролю щодо п≥дготовки студент≥в до виконанн€ конкретноњ лабораторноњ роботи, виконанн€ власне лабораторних досл≥джень, оформленн€ ≥ндив≥дуального зв≥ту про виконану роботу та його захист.

ѕ≥дсумкова оц≥нка за лабораторну роботу враховуЇтьс€ при виставленн≥ семестровоњ п≥дсумковоњ оц≥нки з даноњ дисципл≥ни. Ќа€вн≥сть позитивних оц≥нок, одержаних студентом за вс≥ лабораторн≥ роботи, передбачен≥ робочою програмою навчальноњ дисципл≥ни Ї необх≥дною умовою його допуску до семестрового контролю з даноњ дисципл≥ни.

ѕрактичне зан€тт€ – вид навчального зан€тт€, на €кому студенти п≥д кер≥вництвом викладача шл€хом виконанн€ певних в≥дпов≥дно сформульованих завдань закр≥плюють теоретичн≥ положенн€ навчальноњ дисципл≥ни ≥ набувають ум≥нь та навичок њх практичного застосуванн€.

ѕрактичн≥ зан€тт€ провод€тьс€ в аудитор≥€х або в навчальних лаборатор≥€х, оснащених необх≥дними техн≥чними засобами навчанн€, обчислювальною техн≥кою тощо.

ѕерел≥к тем практичних зан€ть визначаЇтьс€ робочою програмою навчальноњ дисципл≥ни.

ѕрактичне зан€тт€ включаЇ проведенн€ контролю знань, ум≥нь та навичок, постановку загальноњ проблеми (завданн€) викладачем та њњ обговоренн€ за участю студент≥в, розв’€занн€ задач з њх обговоренн€м, вир≥шенн€ контрольних завдань, њх перев≥рка та оц≥нюванн€.

ќц≥нки, одержан≥ студентом на практичних зан€тт€х враховуютьс€ при визначенн≥ п≥дсумковоњ оц≥нки з даноњ навчальноњ дисципл≥ни

 омп’ютерний практикум – вид практичного зан€тт€, на €кому викладач орган≥зовуЇ ≥ндив≥дуальну роботу студент≥в на ѕ≈ќћ з метою формуванн€ ум≥нь та навичок практичного використанн€ певних програм.

 омп’ютерний практикум проводитьс€ у спец≥ально оснащених комп’ютерних класах (навчальних лаборатор≥€х).

ѕерел≥к тем комп’ютерного практикуму визначаЇтьс€ робочою програмою навчальноњ дисципл≥ни.

 омп’ютерний практикум включаЇ проведенн€ контролю п≥дготовленост≥ студент≥в, виконанн€ запланованих завдань, поточний та п≥дсумковий контроль роботи студент≥в. ѕ≥дсумкова оц≥нка враховуЇтьс€ при визначенн≥ семестровоњ п≥дсумковоњ оц≥нки з даноњ дисципл≥ни. Ќа€вн≥сть позитивних оц≥нок, одержаних студентом за вс≥ теми комп’ютерного практикуму, передбачен≥ робочою програмою, Ї необх≥дною умовою його допуску до семестрового контролю з даноњ дисципл≥ни.

—ем≥нарське зан€тт€ – вид навчального зан€тт€, на €кому викладач орган≥зуЇ дискус≥ю з попередньо визначених проблем. Ќа п≥дстав≥ ≥ндив≥дуальних завдань (реферат≥в) студенти готують тези виступ≥в з цих проблем.

ѕерел≥к тем сем≥нарських зан€ть визначаЇтьс€ робочою навчальною програмою дисципл≥ни. —ем≥нарськ≥ зан€тт€ провод€тьс€ в аудитор≥€х або навчальних каб≥нетах, €к правило, з одн≥Їю академ≥чною групою.

Ќа кожному сем≥нарському зан€тт≥ викладач оц≥нюЇ р≥вень п≥дготовлених студентами реферат≥в, виступ≥в, активн≥сть њх в дискус≥њ, вм≥нн€ формулювати та в≥дстоювати свою позиц≥ю тощо. ќц≥нки за кожне сем≥нарське зан€тт€ враховуютьс€ при визначенн≥ п≥дсумковоњ оц≥нки з даноњ навчальноњ дисципл≥ни.

≤ндив≥дуальне навчальне зан€тт€ – проводитьс€ з окремими студентами, €к≥ ви€вили особлив≥ зд≥бност≥ в навчанн≥ та схильн≥сть до науково-досл≥дноњ роботи ≥ творчоњ д≥€льност≥ з метою п≥двищенн€ р≥вн€ њх п≥дготовки та розкритт€ ≥ндив≥дуального творчого обдаруванн€, а також з≥ студентами, €к≥ мають певн≥ проблеми (в≥дставанн€ у навчанн≥). ≤ндив≥дуальн≥ навчальн≥ зан€тт€ орган≥зовуютьс€ у позанавчальний час за окремим граф≥ком, складеним кафедрою.

 онсультац≥€ – вид навчального зан€тт€, на €кому студент отримуЇ в≥д викладача в≥дпов≥д≥ на конкретн≥ питанн€ або по€сненн€ окремих теоретичних положень чи њх практичного використанн€. ѕ≥д час п≥дготовки до екзамен≥в (семестрових, державних) провод€тьс€ групов≥ консультац≥њ.

ѕрот€гом семестру консультац≥њ з навчальних дисципл≥н провод€тьс€ за встановленим кафедрою розкладом.

—амост≥йна робота студента (—–—) Ї основним засобом засвоЇнн€ навчального матер≥алу у в≥льний в≥д аудиторних зан€ть час.

—амост≥йна робота студента включаЇ: опрацюванн€ навчального матер≥алу, виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань, науково-досл≥дну роботу.

Ќавчальний час, в≥дведений на самост≥йну роботу студента денноњ форми навчанн€, регламентуЇтьс€ робочим навчальним планом ≥ може складати в≥д 1/3 до 2/3 в≥д загального обс€гу навчального часу, в≥дведеного на вивченн€ конкретноњ дисципл≥ни.

«м≥ст самост≥йноњ роботи студента над конкретною дисципл≥ною визначаЇтьс€ робочою програмою, методичними матер≥алами, завданн€ми та вказ≥вками викладача.

—амост≥йна робота студента забезпечуЇтьс€ системою навчально-методичних засоб≥в, передбачених робочою програмою навчальноњ дисципл≥ни: п≥дручниками, навчальними та методичними пос≥бниками, конспектами лекц≥й, зб≥рниками завдань, комплектами ≥ндив≥дуальних семестрових завдань, практикумами, комп’ютерними навчальними комплексами, методичними рекомендац≥€ми з орган≥зац≥њ —–—.

Ќавчальний матер≥ал дисципл≥ни, передбачений дл€ засвоЇнн€ студентом у процес≥ самост≥йноњ роботи, виноситьс€ на п≥дсумковий контроль разом з навчальним матер≥алом, що вивчавс€ при проведенн≥ аудиторних навчальних зан€ть.

≤ндив≥дуальн≥ завданн€ з дисципл≥ни (реферати, розрахунков≥, граф≥чн≥, розрахунково-граф≥чн≥ роботи, контрольн≥ роботи, що виконуютьс€ п≥д час —–— (домашн≥ контрольн≥ роботи), курсов≥, дипломн≥ проекти (роботи) та ≥н. спри€ють б≥льш поглибленому вивченню студентом теоретичного матер≥алу, формуванню вм≥нь використанн€ знань на практиц≥. ¬иди ≥ндив≥дуальних завдань з навчальних дисципл≥н визначаютьс€ робочим навчальним планом. Ќа€вн≥сть позитивних оц≥нок, отриманих студентом за ≥ндив≥дуальн≥ завданн€, Ї необх≥дною умовою допуску до семестрового контролю з даноњ дисципл≥ни.

 урсовий проект ( ѕ) з навчальноњ дисципл≥ни – це творче ≥ндив≥дуальне завданн€, к≥нцевим результатом виконанн€ €кого Ї розробка нового продукту (пристрою, обладнанн€, технолог≥чного процесу, механ≥зму, апаратних ≥ програмних засоб≥в тощо (або њх окремих частин)).  урсовий проект м≥стить розрахунково-по€снювальну записку, кресленн€ та ≥нш≥ матер≥али, €к≥ визначаютьс€ завданн€м на курсове проектуванн€.  урсовий проект виконуЇтьс€ студентом самост≥йно п≥д кер≥вництвом викладача прот€гом визначеного терм≥ну в одному семестр≥ зг≥дно з техн≥чним завданн€м на основ≥ знань та ум≥нь, набутих з даноњ та сум≥жних дисципл≥н, а також матер≥ал≥в промислових п≥дприЇмств ≥ науково-досл≥дних установ, патент≥в тощо.

 урсова робота ( –) – це ≥ндив≥дуальне завданн€, €ке передбачаЇ розробку сукупност≥ документ≥в (розрахунково-по€снювальноњ або по€снювальноњ записки, при необх≥дност≥ – граф≥чного, ≥люстративного матер≥алу) та Ї творчим або репродуктивним р≥шенн€м конкретноњ задач≥ щодо об’Їкт≥в д≥€льност≥ фах≥вц€ (пристроњв, обладнань, технолог≥чних процес≥в, механ≥зм≥в, апаратних та програмних засоб≥в, або њх окремих частин; економ≥чних, соц≥альних, л≥нгв≥стичних проблем тощо), виконаним студентом самост≥йно п≥д кер≥вництвом викладача зг≥дно ≥з завданн€м, на основ≥ набутих з даноњ та сум≥жних дисципл≥н знань та ум≥нь.

 урсов≥ проекти (роботи) спри€ють розширенню ≥ поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок њх практичного використанн€, самост≥йного розв’€занн€ конкретних завдань.

“ематика курсових проект≥в (роб≥т) повинна в≥дпов≥дати завданн€м навчальноњ дисципл≥ни або к≥лькох дисципл≥н ≥ маЇ т≥сно пов’€зуватис€ з практичними потребами конкретного фаху, затверджуЇтьс€ ≥ доводитьс€ до в≥дома студент≥в.

—тудентам надаЇтьс€ право вибору теми курсового проекту (роботи) або запропонувати власну.

 ер≥вництво курсовими проектами (роботами) зд≥йснюЇтьс€ квал≥ф≥кованими викладачами. «ахист курсового проекту (роботи) проводитьс€ прилюдно перед ком≥с≥Їю, склад €коњ визначаЇтьс€ кафедрою.

—тудент, €кий без поважноњ причини не подав курсовий проект (роботу) у зазначений терм≥н або не захистив його, вважаЇтьс€ таким, що маЇ академ≥чну заборгован≥сть. ѕри отриманн≥ незадов≥льноњ оц≥нки студент за р≥шенн€м ком≥с≥њ виконуЇ курсовий проект (роботу) за новою темою або доопрацьовуЇ попередню роботу в терм≥н, визначений деканатом (кафедрою).

–озрахунково-граф≥чна робота (–√–) – ≥ндив≥дуальне завданн€, €ке передбачаЇ вир≥шенн€ конкретноњ практичноњ навчальноњ задач≥ з використанн€м набутих теоретичних знань. «начну частину такоњ роботи складають розрахунки, €к≥ можуть супроводжуватис€ ≥люстративним матер≥алом: граф≥ками, векторними д≥аграмами, г≥стограмами тощо та граф≥чним матер≥алом, виконаним в≥дпов≥дно до чинних нормативних вимог.

–еферати, анал≥тичн≥ огл€ди та ≥н. – це ≥ндив≥дуальн≥ завданн€, €к≥ спри€ють поглибленню ≥ розширенню теоретичних знань студент≥в з окремих тем дисципл≥ни, розвивають навички самост≥йноњ роботи з навчальною та науковою л≥тературою. ÷€ форма ≥ндив≥дуальних завдань рекомендуЇтьс€ дл€ теоретичних курс≥в ≥ дисципл≥н гуман≥тарного та соц≥ально-економ≥чного циклу.

ѕрактика Ї необх≥дним компонентом п≥дготовки фах≥вц≥в певного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€. ћетою практики Ї оволод≥нн€ студентами сучасними методами, формами орган≥зац≥њ та знар€дд€ми прац≥ в галуз≥ њх майбутньоњ профес≥њ, формуванн€ у них профес≥йних ум≥нь ≥ навичок дл€ прийн€тт€ самост≥йних р≥шень п≥д час конкретноњ роботи в реальних виробничих умовах, вихованн€ потреби систематично поновлювати своњ знанн€ та творчо њх застосовувати в практичн≥й д≥€льност≥.

«алежно в≥д конкретноњ спец≥альност≥ та ц≥лей практика може бути: навчальна та виробнича. «а зм≥стом програми практики виокремлюЇтьс€: конструкторська, асистентська тощо.

ѕерел≥к ус≥х вид≥в практик, форми та терм≥ни проведенн€ визначаютьс€ навчальними ≥ робочими навчальними планами.

«аключною ланкою практичноњ п≥дготовки Ї переддипломна практика студент≥в у процес≥ €коњ реал≥зуЇтьс€ завданн€ дипломного проекту (роботи).

¬≥дпов≥дальн≥сть за орган≥зац≥ю, проведенн€ ≥ контроль практики покладаЇтьс€ на випускову кафедру.

«в≥т з практики захищаЇтьс€ студентом перед ком≥с≥Їю, €ка призначаЇтьс€ на кафедр≥. —туденту, €кий не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходженн€ практики повторно. —тудент, €кий отримав незадов≥льну оц≥нку з практики, в≥драховуЇтьс€ з ун≥верситету.

_____________________________________________________________________________________________Ќормативн≥ документи: ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю навчального процесу в „ерн≥вецькому нац≥ональному   ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€   про   систему   контролю  та   оц≥нюванн€   знань   студент≥в  в  умовах  кредитно-трансферноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€ про рейтингове оц≥нюванн€ усп≥шност≥ студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€ про проведенн€ навчальних, виробничих ≥ педагог≥чних практик студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€  про орган≥зац≥ю та методичне забезпеченн€ навчального процесу за кредитно-трансферною системою в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster„]6Ъ*@фРШO8chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”