Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectora%tєо@Achnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officea%tєо@Achnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofa%tєо@Achnu.edu.ua
assistant.admissiona%tєо@Achnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissiona%tєо@Achnu.edu.ua

Оновлено
20-04-2021
13:00

Ступенева система освіти в університеті

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) бакалавра, спеціаліста та магістра.

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Нормативний термін навчання за денною формою – 4 роки.

Термін навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися на 1-2 роки за умови навчання за індивідуальним навчальним планом.

Факультети мають можливість здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо вони утворили комплекс з іншими навчальними закладами, які проводять підготовку за програмами такого рівня.

Особи, які в період навчання за програмою підготовки бакалавра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за цією або спорідненою спеціальністю в іншому акредитованому вищому навчальному закладі або в університеті за наявності такої підготовки.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Термін навчання визначається програмою підготовки фахівця.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським.

Термін навчання на основі ОКР бакалавра визначається програмою підготовки фахівця.

Підготовка фахівців ОКР магістра може здійснюватися на основі ОКР спеціаліста.

Особи, які здобули ОКР бакалавра в університеті чи інших навчальних закладах (у тому числі в акредитованих вищих навчальних закладах недержавної форми власності), можуть бути зараховані на навчання за програмою спеціаліста або магістра на конкурсній основі на місця, що фінансуються з державного бюджету, або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за результатами вступних випробувань.

У рамках Болонського процесу перший цикл навчання – «бакалаврат», другий цикл постбакалаврського навчання – «магістратура» за денною та заочною формами навчання.

Відповідність освітніх послуг університету державним стандартам освіти і вимогам визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України шляхом ліцензування, інспектування та акредитації.

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта створює умови для неперервності та наступності освіти і включає:

перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності.

Особа, яка пройшла перепідготовку і державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

За рішенням ДАК від 30.06.2011 р. протокол №  88 університету видано ліцензію серія АВ № 585980, яка засвідчує право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (в тому числі для іноземних громадян).

Підготовка фахівців здійснюється за:

- освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) „Бакалавр” – з 58 напрямів з ліцензованим обсягом за денною формою навчання 4302 осіб, а заочною формою – 4440 осіб;

-  ОКР „Спеціаліст” – з 66 спеціальностей з ліцензованим обсягом за денною формою навчання 3461 осіб, а заочною формою – 3364 осіб;

- ОКР „Магістр” – з 63 спеціальностей з ліцензованим обсягом за денною формою навчання 1076 осіб та заочною формою – 879 осіб.

В університеті акредитовано 64 спеціальності, з них за рівнями акредитації:

ІV рівень – 57 (89 %);

ІІІ рівень – 4 (6,3 %);

ІІ рівень – 3 (4,7 %).

 

Нормативні документи: Положення про організацію навчального процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmastera%tєо@Achnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ